Tóm lược cộng đoàn Giáo xứ
Phụ đề: Giáo luật và viễn ảnh mục vụ
Tác giả: Alphonse Borras
Ký hiệu tác giả: BO-A
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009441
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 39
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG CẤP GIÁO XỨ 4
Chương I: Giáo xứ cộng đoàn tín hữu nhất định 6
Chương II: Giáo xứ một phần tử của giáo phận 11
Chương III: Giáo xứ, chủ thể hành động có tư cách pháp nhân 13
PHẦN II: TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ 15
Chương IV: Việc trao trách nhiệm mục vụ cho linh mục chính xứ  15
Chương V: Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của linh mục chánh xứ 21
Chương VI: Những trường hợp khác trao trách nhiệm mục vụ 26
PHẦN III: ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG TÁC TRONG GIÁO HỘI 27
Chương VII: Những tác vụ khác nhau trong giáo xứ 27
Chương VIII: Các hội đồng giáo xứ 30
Chương IX: Hoạt động mục vụ và viễn cảnh giáo luật 36
Kết luận chung 38