Cẩm nang các nghi thức Bí tích và Á Bí tích
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.025 - Bản văn các nghi thức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000710
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001850
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001851
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001852
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001853
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001854
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001855
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các văn kiện của Giáo hội được trích dẫn và tham khảo 7
A. Các sách nghi thức mẫu 7
B. Các văn kiện khác của toàn thánh và HĐGM Việt Nam 8
CÁC NGHI THỨC BÍ TÍCH 10
Bí tích thánh tẩy 11
I. Nghi thức thanh tẩy trẻ nhỏ 11
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 11
2. Nghi thức thánh tẩy 12
II. Nghi thức khai tâm Ki-tô giáo cho người lớn 21
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 21
2. Nghi thức khai tâm cho người lớn 22
III. Nghi thức tuyên xưng đức tin và rước lễ trọng thể-rước lễ bao đồng 32
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 32
2. Nghi thức tuyên xưng đức tin 33
Bí tích Thêm Sức 36
I. Thêm sức trong thánh lễ 36
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 36
2. Nghi thức thêm sức trong thánh lễ 37
II. Thêm sức trong trường hpj nguy tử 42
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 42
2. Thêm sức lúc nguy tử 43
Bí tích Thánh Thể 44
I. Chầu Thánh Thể và phép lành Mình Thánh Chúa 45
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 45
2. Nghi thức chầu và ban phép lành Thánh Thể 46
II. Nghi thức cho rước lễ ngoài thánh lễ 48
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 48
2. Nghi thức cho rước lễ 50
III. Nghi thức thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 52
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 52
2. Nghi thức trao Mình Thánh Chúa trong trường hợp bình thường 52
3. Nghi thức trao Mình Thánh Chúa cách đơn giản 56
Bí tích hòa giải 57
I. Công thức tha tội 57
II. Nghi thức sám hối chung và giải tội riêng 57
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 57
2. Nghi thức sám hối chung và giải tội riêng 58
III. Nghi thức sám hối chung-thú tội và giải tội tập thể 64
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 64
2. Nghi thức giải tội tập thể 66
Bí tích xức dầu bệnh nhân 73
I. Nghi thức xức dầu bệnh nhâ 74
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 74
2. Nghi thức xức dầu bệnh nhân cách thông thường 76
3. Nghi thức xức dầu trong lúc nghuy tử 81
Bí tích truyền chức 84
I. Nghi thức tiếp nhận các ứng viên lên chức thánh 84
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 84
2. Nghi thức tiếp nhận 85
II. Nghi thức phong chức phó tế 89
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 89
2. Nghi thức phong chức phó tế 90
III. Nghi thức phong chức linh mục 98
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 98
2. Nghi thức phong chức Linh mục 99
Bí tích hôn nhân 109
I. Nghi thức hôn nhân trong thánh lễ 109
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 109
2. nghi thức hôn nhân trong thánh lễ 110
II. Nghi thức hôn nhân trong phụng vụ Lời Chúa 116
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 116
2. Nghi thức hôn nhân trong phụng vụ Lời Chúa 117
III. Nghi thức hôn nhân khác đạo 125
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 125
2. nghi thức hôn nhân khác đạo 125
Cầu hồn và an táng 131
I. Thánh lễ cầu hồn 131
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 131
2. Thánh lễ cầu hồn-an táng 131
II. Nghi lễ an táng 143
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 143
2. Nghi thức tẩm liệm 144
3. Nghi thức phó dâng và từ biệt 146
4. Tại phần mộ 149
5. Tại nơi hỏa táng 152
NGHI THỨC CÁC Á BÍ TÍCH 155
Các phép lành phụng vụ cộng đoàn 156
I. Phép lnhf tòa thánh với ơn toàn xá dành cho tân linh mục 156
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 156
2. Nghi thức ban phép lành với ơn toàn xá 156
II. Nghi thức nhận chức của cha sở mới 159
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 159
2. Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ vâng phục 160
3. Nghi thức nhận chức cha sở trong thánh lễ 163
III. Nghi thức trao ban tác vụ đọc sách 168
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 168
2. Nghi thức trao ban tác vụ đọc sách 169
IV. Nghi thức trao ban tác vụ giúp lễ 172
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 172
2. Nghi thức trao ban tác vụ giúp lễ 173
V. Nghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa 176
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 176
2. Nghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ thường xuyên trong thánh lễ 177
3. Nghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ thường xuyên ngoài thánh lễ 181
4. Nghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ từng lần trong thánh lễ 185
VI. Nghi thức dặt viên đá đẩu tiên và khởi công xây dựng thánh đường 186
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 186
2. Nghi thức làm phép viên đá đầu tiên 187
VII. Nghi thức cung hiến thánh đường và bàn thờ mới 193
1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 193
...