Tìm hiểu sách Khải huyền
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 228 - Sách Khải huyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004922
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007639
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007905
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010396
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I - Ý nghĩa văn chương và thần học của sách Khải huyền 9
Chương 1 - Dẩn nhập tổng quát 9
Chương 2 - Sứ điệp thần học của sách Khải huyền 31
Chương 3 - Các điểm chuẩn giúp giải thích sách Khải huyền 51
PHẦN II - Cấu trúc và nội dung của sách Khải huyền 59
Mục 1 - Bảy thư gửi cho các Hội thánh (1,4-3,22) 63
Mục 2 - Giải thích lịch sử theo kiểu ngôn sứ (4,1-22,5) 125
KẾT (22,6-21) 295
Sách tham khảo 301