A Popular Guide Through the OId Testament
Tác giả: Mary Reed Newland
Ký hiệu tác giả: NE-M
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003863
Nhà xuất bản: Saint Mary's Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích