Giáo luật Hội thánh Công giáo 1983. Nhiệm vụ thánh hóa của Giáo hội
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.943 - Nhiệm vụ giáo huấn của Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002405
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÁC BÍ TÍCH 6
TIẾT I: BÍ TÍCH THÁNH TẨY 9
Chương I: Cử hành Bí tích thanh tẩy 10
Chương II: thửa tác viên bí tích thanh tẩy 12
Chương III: Những người lãnh nhận 13
BÍ TÍCH THÁNH TẨY 13
Chương IV; Người đỡ đầu 16
Chương V: Chứng minh và ghi sổ ban Bí tích 17
TIẾT II: BÍ TÍCH THÊM SỨC 18
Chương I: Cử hành Bí tích thêm sức 19
Chương II: Thừa tác viên Bí tích thêm sức 19
Chương III: Những người lãnh nhận Bí tích thêm sức 21
Chương IV: Người đỡ đầu 22
Chương V: Chứng minh và ghi sổ ban Bí tích 23
TIẾT III: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 23
Chương I; Cử hành Bí Tích Thánh Thể 24
Chương II: Lưu giữ và tôn thờ Thánh Thể 33
Chương III: Tiến dâng để cử hành Thánh Thể 35
TIẾT IV: BÍ TÍCH SÁM HỐI 39
Chương I: Cử hành Bí Tích 39
Chương II: Thừa tác viên Bí tích Sám hối 41
Chương III: Hối Nhân 47
Chương IV: Ân xá 47
TIẾT V: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 49
Chương I: Cử hành Bí Tích 49
Chương II: Thừa tác viên 50
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 50
Chương III: Những người lãnh nhận Bí tích 51
TIẾT VI: BÍ TÍCH TRUYÈN CHỨC THÁNH 51
Chương I; Việc cử hành và thừa tác viên lễ truyền chức 52
Chương II: Những người nhận lãnh chức thánh 55
Chương III: Việc ghi sổ và chứng thư 66
TIẾT VII: BÍ TÍCH HÔN NHÂN 67
Chương I: Mục vụ hôn nhân và những việc phải làm trước khi cử hành bí tích hôn nhân 69
Chương II: Ngăn trở tiêu hôn nói chung 72
Chương III: Ngăn trở tiêu hôn nói riêng 75
Chương IV: Sự ưng thuận hôn nhân 78
Chương V: Nghi thức cử hành hôn nhân 81
Chương VI: Hôn nhân hỗn hợp 87
Chương VII: Cử hành hôn nhân các kín đáo 89
Chương VIII: Hiệu quả hôn nhân 90
Chương IX: Phân ly vợ chồng 91
Chương X: Thành sự hóa hôn nhân 97
PHẦN II: CÁC VIỆC PHỤNG TỰ KHÁC 100
Tiết I: Các Á Bí tích 100
Tiết II: Phụng Vụ Các Giờ Kinh 101
Tiết III: An táng theo nghi thức Giáo Hội 102
Chương I: Cử hành nghi thức an táng 103
Chương II: Những người phải được hoặc không được an táng theo nghi thức GH 104
Tiết IV: Tôn kính các thánh, ảnh tượng thánh 105
Tiết V: Khấn và thề 107
Chương I: Khấn 107
Chương II: Thề 109
Phần III: NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THÁNH 111
TIẾT I: NƠI THÁNH 111
Chương I: Nhà thờ 112
Chương II: Nhà nguyện và nhà nguyện tư 115
Chương III: Đền thánh 116
Chương IV: Bàn thờ 117
Chương V: Nghĩa trang 118
TIẾT II: THỜI GIAN THÁNH LIÊNG 119
Chương I: các ngày lễ 120
Chương II: Các ngày sám hối 121