Cái nôi Dòng Mến Thánh Giá
Phụ đề: Lịch sử Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu
Tác giả: Lm. Đào Quang Toản
Ký hiệu Tác giả: DA-T
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011206
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011207
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 8
Dẫn nhập 10
CHƯƠNG I: DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TẠI ĐÔNG ĐÀNG NGOÀI (1670-1721) 15
1. Thời các cha Dòng Tên 15
2. Cha Deydier Phan 18
3. Thành lập dòng Mến Thánh Giá 20
4. Nhà Kiên Lao năm 1682-1684 21
5. Các thừa sai dòng Đa Minh đầu tiên 24
6. Đức cha Lezoli Cao 28
7. Dòng Ba Đa Minh 29
8. Những khó khăn 31
9. Đức cha Juan Thập 35
CHƯƠNG II: NHÀ NGỌC ĐÀNG (1721-1753) 38
1. Lập nhà Ngọc Đàng 39
2. Sang nhà Hạ Linh 41
3. Dòng Ba Đa Minh tại Ngọc Đàng 42
4. Giải quyết vụ Ngọc Đàng 43
5. Công đồng Lục Thủy Hạ 44
6. Dòng Đa Minh phản đối 47
7. Cha xứ Ngọc Đàng 49
CHƯƠNG III: CÔNG ĐỒNG LỤC THỦY HẠ (1753) 55
I. Các nghị định  
1. Bổn phận cha xứ đối với các nữ tu 56
2. Cấm chuyển dòng 57
3. Khấn khiết tịnh trọn đời 59
4. Quyền lập nhà dòng 60
5. Hai nhà dòng trong một giáo xứ 61
6. Quyền xét xử 62
II. Tại Rôma  
1. Tình trạng bất hòa giữa các thừa sai 64
2. Giữa dòng Âu Tinh và dòng Đa Minh 68
3. Phán quyết của Thánh Bộ 72
4. Một khúc quanh lớn 74
CHƯƠNG IV: CHA CHÍNH ESPINOSA HUY (1753-1762) 78
1. Cha chính Espinosa Huy 79
2. Tố cáo lên Tòa thánh 82
3. Thỉnh nguyện thư năm 1760 86
4. Cha chính Espinosa Huy bị vạ 89
5. Lý đoán tòa thánh 91
6. Cuộc kinh lý năm 1762 95
7. Đoạn cuối một trang sử 97
CHƯƠNG V: MẾN THÁNH GIÁ NĂM 1762 (1762-1764) 101
1. Tình trạng Đông Đàng Ngoài 101
2. Các nhà Mến Thánh Giá bị bách hại 103
3. Trường hợp vào nhà Kiên Lao 106
4. Phản ứng của Đức cha Hernandez Tuấn 109
5. Ý kiến của vị khâm sai tông tòa 114
6. Quyết định của Thánh Bộ năm 1764 116
7. Hòa giải năm 1667 119
CHƯƠNG VI: NHỮNG THỬ THÁCH MỚI (1763-1789) 123
1. Thời Đức Cha Hernandez Tuấn (1763-1777) 124
2. Thời Đức cha Obelar Khâm (1779-1789) 126
3. Lá thư năm 1784 về Đức cha Obelar Khâm 129
4. Lá thư năm 1784 về các cha dòng Đa Minh 132
5. Những trao đổi với Thánh bộ 136
6. Nghị định năm 1787 của Thánh Bộ 139
7. Vụ nhà Trung Lao 141
CHƯƠNG VII: THỜI KỲ 150 NĂM (1787-1937) 147
1. Cấm đổi dòng 148
2. Đức cha Alonso Phê 150
3. Những lời khuyên dạy 152
4. Các nhà Mến Thánh Giá 155
5. Những sinh hoạt 158
6. Ba công đồng 162
CHƯƠNG VIII: THỜI CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM (1936-1987) 169
1. Linh mục Hồ Ngọc Cẩn 170
2. Giám mục Hồ Ngọc Cẩn 172
3. Phản đối của cha chính dòng Đa Minh 177
4. Việc chuyển dòng bất thành 181
5. Đức cha Phạm Ngọc Chi 183
6. Cuộc di cư năm 1954 187
7. Mất dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu di cư 189
8. Dòng Mến Thánh Giá tại Bùi Chu sau năm 1954 192
9. Tinh thần Mến Thánh Giá 194
CHƯƠNG IX: DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KIÊN LAO BÙI CHU (1987-2010) 200
1. Việt Nam sau năm 1975 201
2. Đức cha Vũ Duy Nhất và Đức Ông Trần Văn Hiến Minh 202
3. Quá trình phục hội dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu 205
4. Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu được phục hồi 208
5. Những nữ tu vô gia cư 213
6. Tạm ổn định và phát triển 217
7. Xây dựng nhà mẹ 219
Kết luận 223
Phụ lục 1: Vài tài liệu chính thức 228
Phụ lục 2: Bảng tìm tên riêng 244
Tài liệu tham khảo 268