Tình yêu phi thường
Phụ đề: Dành riêng cho Đức Kitô chịu đóng đinh, nguồn mạch phát sinh việc chiêm niệm, khổ chế và tông đồ: Đức Cha Pierre Lambert de La Motte
Tác giả: Sr. Cecilia Trần Thị Thanh Hương
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000961
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 575
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001159
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 575
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003056
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 575
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003363
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 575
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005001
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 575
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời cảm tạ 9
Kỷ hiệu viết tắt 12
CHƯƠNG MỘT: THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU CHÚA KITÔ VÀ TÌNH YÊU PHI THƯỜNG 31
I. Ý nghĩa nguyên ngữ 33
II. Ý nghĩa Kinh Thánh 49
III. Ý nghĩa trong Thần học - Tu đức 66
IV. Ý nghĩa tình yêu trong khái niệm của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte 96
CHƯƠNG HAI: TÌNH YÊU CHÚA KITÔ TRONG TÂN ƯỚC 125
I. Những ám chỉ trong Cựu Ước 128
II. Tình yêu Chúa Kitô trong Tân Ước 153
CHƯƠNG BA: TRIỂN KHAI TÌNH YÊU CHÚA KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE 198
I. Cuộc đời của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte 200
II. Ảnh hưởng linh đạo trường phái Pháp quốc trong thế kỷ XVII 213
III. Hoạt động truyền giáo của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte  238
IV. Thành lập Dòng Mến Thánh Giá 253
CHƯƠNG BỐN: CHIÊM NIỆM NGUỒN TÌNH YÊU TRONG CÁC BÚT TÍCH 317
I. Chiêm niệm các nhân đức đối thần 320
II. Tình yêu trong chiêm niệm 338
III. Chiêm niệm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh 352
IV. Chiêm niệm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 372 
CHƯƠNG NĂM: KHỔ CHẾ ĐÓN NHẬN ÂN SỦNG TRONG CHIÊM NIỆM 380
I. Những nét tinh hoa đặc sắc nới Đức Cha Pierre Lambert de La Motte 386
II. Khổ chế theo quan niệm của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte 386
III. Tình yêu thực tiễn đối với Thánh giá Con Thiên Chúa 403
IV. Tình yêu nhiệm hiệp với Chúa Kitô chịu đóng đinh 422
CHƯƠNG SÁU: TÔNG ĐỒ: BIỂU LỘ TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CHÚA KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH 435
I. Hồn tông đồ của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte 436
II. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách 443
III. Sứ mạng tình yêu của người Tông đồ 445
IV. Tình yêu: Mục đích của người Tông đồ 459
V. Kinh nghiệm tình yêu thực tiễn của người Tông đồ 468
KẾT LUẬN TỔNG QUÁT 483
Bản thống kê các thành viên hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam 573