The Church in the Making
Phụ đề: Lumen Gentium, Christus Dominus, Orientalium Ecclesiarum
Tác giả: Richard R. Gaillardetz
Ký hiệu Tác giả: GA-R
DDC: 262.02 - Quản trị Giáo hội Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010614
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Contents  
Acknowledgments IX
Abbreviations XI
Preface XIII
Part I: The Documents 1
      Locating the “Beginning” of the Story 1
      Planning a Council 6
      A Brief History of the Dogmatic Constitution  
       on the Church (Lumen Gentium) 8
      A Brief History of the Decree on the Pastoral Office  
       of Bishops in the Church (Christus Dominus) 27
      A Brief History of the Decree on the Catholic Churches  
       of the Eastern Rite (Orientalium Ecclesiarum) 38
Part II: Major Points 41
      Theological Foundations of the Church 41
      The Unity and Catholicity of the Church 58
      Church Office and the Exercise of Leadership 72
Part III: Post-conciliar Reception and Implementation 88
      Theological Foundations of the Church 88
      The Unity and Catholicity of the Church 106
      Church Office and the Exercise of Leadership 118
Part IV: The State of the Questions 145
      Theological Foundations of the Church 147
      The Unity and Catholicity of the Church  
       in a Postmodern World 157
       Church Office and the Exercise of Leadership 169
Notes 189
Part V: Further Reading 209
Index 215