Khải huyền Gioan
Tác giả: Lm. Gioan B. Hoàng Văn Khanh
Ký hiệu Tác giả: HO-K
DDC: 228 - Sách Khải huyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009204
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Dẫn nhập 3
PHẦN THỨ NHẤT: KHẢI HUYỀN GIOAN  
Bối cảnh lịch sử - tôn giáo - văn hóa 12
Chương 1: Văn chương Khải huyền 21
Chương 2: Ngôn sứ và Khải huyền Do Thái 31
Chương 3: Khải huyền và Tân Ước 47
PHẦN THỨ HAI: KHẢI HUYỀN GIOAN  
Chương 1: Tác giả - niên biểu - chính lục 57
Chương 2: Nguồn và những nét đặc thù 64
Chương 3: Phân tích tổng quát 76
PHẦN THỨ BA: GiẢI THÍCH  
Nhập đề (Kh 1-3) 82
Chương 1: Giáo hội trong hiện tại 92
Chương 2: Giáo hội lữ hành 137
Chương 3: Giáo hội trước những thế lực sự dữ 162
Chương 4: Giáo hội khải hoàn: tạo thành mới 200
Thay lời kết 212
THƯ I-II-III GIOAN  
Thư I-II-III Gioan 219
Chương I: Thư I Gioan 226
Chương II: Giải thích 237
Phần 1: Điều kiện hiệp thông 242
Phần 2: Tiêu chuẩn của hiệp thông 250
Phần 3: Bác ái là nền tảng của sự hiệp thông 252
Kết luận 254
Sách tham khảo 257
Mục lục 259
Xem đầy đủ Thu gọn