Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu Tác giả: HOI
DDC: 268.5 - Những chỉ dẫn, đánh giá, ghi chú của bản văn Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008863
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
MỤC LỤC  
DẪN NHẬP (1-4) 3
PHẨN THỨ NHẤT  
BỐI CẢNH (5-23) 5
I. THỰC TRẠNG XÃ HỘI (6-11) 6
Về dân số (6)  6
Vể kinh tế (7)  7
Về chính trị (8) 8
Vễ giáo dục (9) 9
Vể văn hóa (10) 10
Vể tôn giáo (11) 11
II. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY GIÁO LÝ (12-17) 12
Về mục tiêu (12) 12
Về nhiệm vụ (13) 13
Về phương pháp (14) 13
vể tổ chức (15) 14
Vế đối tượng (16)  14
Về môi trường (17) 15
III. NHẬN ĐỊNH CHUNG (18-23)  
PHẨN THỨ HAI  
ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI THÁNH VẼ VIỆC DẠY GIÁO LÝ (24-51) 20
I. TRUYÉN THỐNG DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM (25-34) 21
Nỗ lực hội nhập văn hóa (26-29) 21
Nỗ lực biên soạn (30-31) 24
Nỗ lực đào tạo giáo lý viên (32-34) 25
II. HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ 1997 (35-44) 27
Dạỵ giáo lý là hoạt động của Hội Thánh (36) 28
Dạy giáo lý là tác vụ Lời Chúa (37-40) 29
Dạy giáo lý là giáo dục đức tin (41 -44) 30
III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM 31
Về sự hiệp thông với Thiên Chúa (47) 34
Về sự hiệp thông với Hội Thánh (48) 35
Về sự hiệp thông với mọi người trong xã hội (49-51) 35
PHẨN THỨ BA  
NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (52-76) 38
I. VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ (53-57) 39
Hiệp thông với Thiên Chúa (54) 39
Hiệp thông với Hội Thánh (55) 40
Hiệp thông với mọi người (56) 41
Sự hiệp thông truyển giáo (57) 42
II. VỂVIỆC ĐÀOTẠOGIÁO LÝVIÊN (58-61) 42
Sự cán thiết và tẩm quan trọng (58) 42
Mục đích và bản chất (59) 43
Tiêu chuẩn và chiều kích (60-61) 44
III. VỀ VIỆC SOẠN THẢO SÁCH GIÁO LÝ (62-64) 45
Sự cẩn thiết và các đặc tính (62) 46
Sự thích nghi và sáng tạo 46
Sự hài hòa và thống nhất (64) 47
IV. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO LÝ (65-76) 47
Cấp giáo xứ (66) 48
Cấp giáo hạt (67) 49
Cấp giáo phận (68-69) 50
Cấp giáo tỉnh (70-71) 50
Cấp quốc gia (72-74) 51
Phổi hợp các hoạt động giáo lý (75-76)  
Kết luận (77-80)  
Chú thích  
Xem đầy đủ Thu gọn