Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý
Tác giả: Thánh Bộ Giáo Sĩ
Ký hiệu tác giả: THA
DDC: 268.5 - Những chỉ dẫn về việc dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006289
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006290
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006291
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006292
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Lời giới thiệu 7
Chữ viết tắt các văn kiện huấn giáo 9
Lời tựa 13
Lời mở đầu 21
Phần I: HỘI THÁNH 37
Dạy Giáo lý trong sứ mạng rao giảng Tin mừng của Hội thánh 39
Chương I: Mạc khải và truyền đạt mạc khải bằng rao giảng Tin mừng 42
Chương II: Việc dạy Giáo lý trong tiến trình rao giảng Tin Mừng 62
Chương III: Bản chất, mục đích và những và những nhiệm vụ của việc dạy Giáo lý 76
Phần II: SỨ ĐIỆP TIN MỪNG 93
Sứ điệp Tin mừng 95
việc dạy Giáo lý 97
Chương II: Đó là Đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội thánh 122
Phần III: SƯ PHẠM ĐỨC TIN 143
Sư phạm đức tin 145
đức tin 147
Chương II: Những yếu tố phương pháp luận 155
Phần IV: NHỮNG NGƯỜI THỪA HƯỞNG VIỆC DẠY GIÁO LÝ 167
Những người thừa hưởng việc dạy Giáo lý 169
Chương I: Sự thích nghi với người đón nhận Giáo lý 172
Chương II: Việc dạy Giáo lý theo lứa tuổi 175
Chương III: Việc dạy Giáo lý theo hoàn cảnh, tâm trạng và môi trường đặc biệt 190
Chương IV: Dạy Giáo lý trong bối cảnh xã hội tôn giáo 193
Chương V: Dạy Giáo lý trong bối cảnh văn hóa xã hội 200
Phần V: VIỆC DẠY GIÁO LÝ TRONG GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 209
Huấn giáo trong mỗi Giáo hội địa phương 211
Chương I: Các nhân và thừa tác vụ huấn giáo trong Giáo hội địa phương 213
Chương II: Huấn luyện để phục vụ cho huấn giáo 228
Chương III: Địa điểm và đường lối dạy Giáo lý 244
Chương IV: Việc tổ chức mục vụ huấn giáo tại Giáo hội địa phương 254
Kết luận 269