Sharing Faith: A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry
Phụ đề: The Way of Shared Praxis
Tác giả: Thomas H. Groome
Ký hiệu Tác giả: GR-T
DDC: 253 - Mục vụ và công tác mục vụ - Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008858
Nhà Xuất bản: Stock
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 27
Số trang: 569
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có