Các tác phẩm của tác giả Lm. Michael Nguyễn Quang, SVD