Các tác phẩm của tác giả Vinhsơn Liêm Nguyễn Huy Lịch, OP