Các tác phẩm của tác giả Ts. Phêrô Võ Tá Đương, OP