Tài liệu giới thiệu luật tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: Bùi Thanh Hà, Nguyễn Thị Định
Ký hiệu tác giả: BU-H
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015008
Nhà xuất bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa  
LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO  
Chương I: Những quy định chung 6
Chương II: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 10
Chương III: Hoạt động tín ngưỡng 12
Chương IV: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo 15
Chương V: Tổ chức tôn giáo 19
Chương VI: Hoạt động tôn giáo, hoạt dộng xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo 35
Chương VII: Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 45
Chương VIII: Quản lý nhà nước và xứ lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tin ngưỡng, tôn giáo 47
Chương IX: Điều khoản thi hành 50
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  
I. Sự cần thiết ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo 52
II. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật 54
III. Quá trình xây dựng 55
IV. Bố cục của luật tín ngưỡng, tôn giáo 56
V. Nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo 59
VI. Những điểm mới cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo 84
VII. Phân cấp thẩm quyền 92