Hành trình cứu độ theo Thánh Kinh
Nguyên tác: Le dessein de Dieu
Tác giả: Suzanne de Dietrich
Ký hiệu tác giả: DI-S
Dịch giả: Gioan Lê Chúng, OSB
DDC: 234.3 - Mầu nhiệm cứu độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014543
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiểu dẫn 15
Nhập đề: KHỞI ĐẦU THỜI GIAN 23
Sáng tạo và Sa đọa (Sáng thế, chương 1-11) 23
1. Lời sáng tạo 24
2. Con người 29
3. Sa ngã 31
4. Thần chết thống trị 35
PHẦN THỨ NHẤT. Thời gian trải dài  
 TỪ ÁP-RA-HAM ĐẾN ĐỨC GIÊSU KI-TÔ  
Mở đầu 41
Chương I. LỜI HỨA  
Các Tổ phụ: Áp-ra-ham, Cha các kẻ tin ( Sáng thế, ch 12-59) 43
1. Thiên Chúa Hằng Sống. Thiên Chúa Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp 43
2. Mệnh lệnh và hứa hẹn 45
3. Giao ước 49
4. Áp-ra-ham, Cha các kẻ tin 51
Chương II. GIAO ƯỚC TRÊN NÚI XI-NAI  
Cuộc giải thoát vĩ đại:  
Mô-sê, trung gian giữa Đức Gia-vê và dân Ngài (s.Xuất hành) 54
1. Thiên Chúa của cha ông tỏ mình cho Mô-sê (Xh, 1-4) 54
2. Thiên Chúa cứu  thoát dân Ngài (Xh, 5-18) 58
3. Giao Ước Xi-nai (Xh, 19,24,32-34) 63
4. Vai trò của Lề Luật trong ý định Cứu độ của Thiên Chúa ( Xh, 20-23,34-40, Đệ nhị luật, 5-10, 28-30) 66
CHƯƠNG III. HỨA ĐỊA  
Ít-ra-en quốc dân- Hội Thánh - Ngai báu và Đền thờ (sách Giô-suê, các Thủ lãnh, Sa-mu-en, Các Vua) 75
1. Bước vào Hứa Địa ( sách Giô-suê) 75
2. Phán xét và Cứu thoát (sách các Thủ Lãnh) 77
3. Thành lập vương quyền-Triều đại Đa-vít (1 và 2 Sa-mu-en) 79
4. Ngai báu và Đền thờ (1 và 2 Sa-mu-en, 1 và 2 Các Vua) 86
5. Giê-ru-sa-lem dưới đất và Giê-ru-sa-lem trên trời 88
CHƯƠNG IV. LƯU ĐÀY  
Trào lưu ngôn sứ- Tiên báo sự phán xét và thời Thiên Sai  
(A-mốt, Hô-sê, I-sai-a, Mi-kha, Giê-rê-mi-a, Ê-de-ki-en, x.Các Vua) 90
Mở đầu 90
1. Sứ mệnh của ngôn sứ 94
2. Những phán quyết của Thiên Chúa, Chúa tể lịch sử 99
3. Tiên báo thời Thiên sai và hình dung Đấng Mê-si-a 106
CHƯƠNG V. SỐ SÓT ÍT-RA-EN  
Do- thái giáo sau thời lưu đày 113
Mở đầu 113
1. Phục hưng (E-dơ-ra, Nơ-khe-mi-a, Khác- gai, Da-ca-ri-a) 115
2. Bách hại (Antiochus Epiphane, Thời kỳ họ Ma-ca-bê) 123
3. Lòng đạo của cộng đồng Do-thái (Thánh vịnh, Gióp) 127
4. Cùng tận thời gian và Nước Chúa ngự đến ( Đa-ni-en) 130
PHẦN THỨ II. Thời gian viên mãn  
MẦU NHIỆM NHẬP THỂ  
( Các Phúc âm thư)  
Mở đầu 135
1. Một quân vương đến trong Nước Ngài 138
2. Cái " hôm nay" của vương quyền 143
3. Mầu nhiệm Nước Trời 158
4. Quân vương bị đóng đinh Thập giá 165
5. Chúa sống lại 174
PHẦN THỨ III. Thời sau hết  
VƯƠNG QUYỀN CHÚA KITÔ VÀ THỜI GIAN CỦA HỘI THÁNH  
Mở đầu 183
CHƯƠNG I. CHÚA KI-TÔ ĐI VÀO VINH QUANG VÀ HỘI THÁNH KHAI SINH  
(Sách Công vụ Tông đồ)  
1. Thăng Thiên: Chúa Giê-su ngự bên hữu Thiên Chúa  190
2. Ngày lễ Ngũ Tuần  199
Hội Thánh: Cuộc sáng tạo của Chúa Thánh Thần  
3. Những trận chiến đầu tiên  203
4. Công cuộc truyền đạo cho dân ngoại  207
CHƯƠNG II. MẦU NHIỆM HỘI THÁNH  
( Thư các tông đồ)  
1. Tin mừng ơn cứu độ do lòng tin  213
2. Ít-ra-en theo lời hứa và Ít-ra-en theo xác thịt  219
3. Hội Thánh, thân mình Đức Ki-tô  224
4. Hội Thánh và các xã hội loài người  233
CHƯƠNG III. TẬN CÙNG THỜI GIAN  
(Sách Khải huyền)  
1. Nỗi ngóng trông của Hội Thánh  240
2. Tranh đấu cuối cùng. Chúa Ki-tô toàn thắng  243
PHẦN KẾT  
TRỜI MỚI ĐẤT MỚI