Bà đỡ khai sinh chữ Quốc Ngữ
Phụ đề: Tưởng nhớ 400 năm Khám lý Phủ Qui Nhơn - Cống Quận công Trần Đức Hoà qua đời (1619-2019)
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Lm. Gioan Võ Đình Đệ
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 495.922 - Ngôn ngữ học Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014484
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Sự nghiệp - Công đức Khám lý phủ Quy Nhơn Cống Quận công Trần Đức Hoà (Lm. Gioan Võ Đình Đệ) 5
2. Nước Mặn - Cangr thị và Trung tâm truyền giáo (Lm. Gioan Võ Đình Đệ) 15
3. Nước Mặn - Nơi phôi thai chữ Quốc ngữ (Nguyễn Thanh Quang) 31
4. Chúa Nguyễn với việc ra đời chữ Quốc ngữ (Nguyễn Thanh Quang) 53
5. Những người khai sinh chữ Quốc ngữ (Lm. Gioan Võ Đình Đệ) 61
6. Quan trấn thủ Quy Nhơn - Trần Đức Hoà với việc hình thành chữ Quốc ngữ (Nguyễn Thanh Quang) 93
7. Quan trân thủ Quy Nhơn - Trần Đức Hoà qua tư liệu truyền giáo Đàng Trong (161801622) Nguyễn Thánh Quang 107
8. Danh thần Đào Duy Từ và những tồn nghi lịch sử (Nguyễn Thanh Quang) 115