Gióp - Chuyện người vô tội đau khổ
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 224.1 - Sách Gióp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013029
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013039
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013077
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa i
Lời nói đầu 5
Nhập đề 11
I. Lời tựa 43
Satan can thiệp được Thiên Chúa cho phép thử thách (chương 1-2) 43
1. Thách thức đầu tiên (chương 1) 44
2. Thách thức thứ hai: Chương 2  58
II. Đối thoại giữa Gióp với ba người bạn (chương 3-26) 63
A. Gióp phàn nàn (chương 3)  
Gióp độc thoại: nguyền rủa ngày ông sinh ra (3-10) 64
B. Chu kỳ tranh luận 1 (chương 4-14) 69
1. Diễn từ Eliphát (chương 4-5) 69
2. Gióp đáp trả (chương 6-7) 76
3. Diễn từ Binđát (8,1-22): Không, Thiên Chúa không rồng rẫy người liêm chính 84
4. Gióp đáp trả (9-10) Hồn tôi đã chán ngấy đời tôi 88
5. Diễn từ Xôpha (11): Phải chăng anh muốn đo lường chiều sâu của Thiên Chúa 95
6. Gióp đáp trả (12-14): với chính Thiên Chúa, tôi muốn tự bào chữa 99
C. Chu kỳ tranh luận 2 (15-21) 109
1. Diễn từ Eliphát (15): Những ủi an của Thiên Chúa đối với anh, phải chăng là quá ít? 109
2. Gióp đáp trả (16-17): Nhưng tôi có nói, nỗi đau khổ của tôi cũng chẳng nguôi ngoai / và nếu tôi nín thinh, nó cũng chẳng xa rời 115
3. Diễn từ Binđát (18): ánh sáng của phường gian ác sẽ lụi tắt 122
4. Gióp đáp trả (19): chính Thiên Chúa đã gia hại tôi 125
5. Diễn từ Xôpha (20): Niềm hân hoan của bọn gian ác chẳng được lâu? / Và nỗi vui mừng của quân vô đạo chỉ kéo dài khoảnh khắc 131
6. Gióp đáp trả (21): tại sao các anh mất công an ủi? Trong các câu trả lời của các anh, chỉ còn lại điêu ngoa! 134
D. Chu kỳ tranh luận 3 (22-26) 140
1. Diễn từ Eliphát (22): không phải vì tội ác lớn lao và lỗi lầm của anh không giới hạn? 140
2. Gióp đáp trả (23-24): Thiên Chúa đã làm lòng tôi mềm nhũn, và Shađđay đã chất đầy kinh hoàng trên tôi 146
3. Diễn từ Binđát (25): Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa 153
4. Gióp đáp trả (26): Tôi kêu lên Người, nhưng Người không trả lời 155
III. Gióp độc thoại (28-31) 163
1. Bài thơ ca tụng khôn ngoan (28) 163
2. Gióp độc thoại: Gióp nhìn lại cuộc sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa (29-31) 171
IV. Diễn từ Elihu: nhắc lại khôn ngoan Thiên Chúa (32-37) 187
1. Diễn từ thứ nhất (32-33) 188
2. Diễn từ thứ hai (34) 198
3. Diễn từ thứ ba (35) 204
4. Diễn từ thứ bốn (36-37) 208
V. Diễn từ Thiên Chúa và Gióp đáp trả (38-42,6) 219
1. Thiên Chúa trả lời Gióp lần thứ nhất: Sự sáng tạo (38,1-40,5) 220
2. Thiên Chúa trả lời Gióp lần thứ hai: Chiến thắng sự chết (chương 40,6-42,6) 233
VI.  Lời kết thúc bằng văn xuôi: Gióp được chữa lành (42,7-17) 243
Tạm kết 249
Thư mục 252