Các sách lịch sử
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013607
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập : Ý niệm về lịch sử 3
Phần I: Các sách Giôsuê, Thủ lãnh, Samuen, Các vua 5
Chương I: Tổng quan  6
Chương II: Bối cảnh Canaan thời bị xâm chiếm 11
Chương III : Sách Giôsuê 24
Chương IV : Sách Các Thủ Lãnh 43
Chương V : Các sách Samuen 52
Chương VI: Các sách Các Vua 62
Phần II: Các sách sử Biên Niên, Esdras và Nêhêmia ... 73
Chương VII : Các sách Sử Biên Niên 74
Chương VIII: Các sách Esdras và Nêhêmia 84
Chương IX : Các sách Macabê 103
Phần III: Các tích truyện 114
Chương X : Sách Rút 114
Chương XI: Các sách Tôbia, Giuđitha và Esther 117