Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu Ước
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005527
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005528
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006140
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006141
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006413
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006414
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006415
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Ý niệm về lịch sử 5
* Các sách Giô suê, Thủ lãnh, Samuen và các Vua 8
* Ca-na-an thời bị xâm chiếm 13
* Sách Giô suê 26
* Sách Thủ lãnh 45
* Một số trình thuật trong sách Thủ lãnh 54
* Sách Rút 71
* Sách Sa-mu-en 74
* Ông Sa-mu-en (q. từ 1043 đến 1030 tcn) 85
* Vua Sa-un (từ 1030 đến 1010 tcn) 93
* Vua Sa-un và ông Đa-vít 106
* Vua Đa-vít (từ 1010 đến 970 tcn) 138
* Vua Đa-vít giải phóng đất nước 152
* Giêrusalem thủ đô mới 155
* Cung nghinh Hòm Bia thánh về Giêrusalem 162
* Vua Đa-vít với tổ chức quân đội 175
* Vua Đa-vít phạm tội 186
* Vua Đa-vít và triều đình của ông 192
* Những năm cuối đời vua Đa-vít (từ 975 đến 970 tcn) 199
* Sách các Vua 212
* Vua Sa-lô-môn 224
* Thời đầu triều Vua (từ 970 - 967 tcn) 229
* Vua Sa-lô-môn trên tuyệt đỉnh vinh quang (từ 967 - 950 tcn) 240
* Vua Sa-lô-môn ông hoàng của bình an 258
* Vua Sa-lô-môn với vấn đề văn học 263
* Bóng đêm trên vương quốc (từ 950-931 tcn) 272
* Thời huynh đệ tương tan (từ 931-926 tcn) 290
* Ai cập xâm lăng (từ 925 đến 886 tcn) 297
* Cuộc xâm lăng của Át-sua mười chi tộc Ít ra en bị tàn phá (từ 885 đến 721 tcn) 301
* Quân Can-đê xâm lăng và tàn phá Giêrusalem (từ 721 đến 587 tcn) 335
* Vương triều vua Khít-ki-gia (từ 716 đến 687 tcn) 337
* Hai vua Mơ-na-se và A-mon (từ 687 đến 640 tcn) 354
* Vua Giô-si-gia, nhà cải cách một triều vua đáng nhớ (từ 640 đến 609 tcn) 379
* Sách Sử biên niên 400
* Lưu đày Babylon (từ 597 đến 538 tcn) 410
* Sách Ét-ra và Nơ-khơ-mi-a 444
*Công cuộc phục hưng Ít ra en 450
* Sứ mệnh (thành công) của ông Dơ-rúp-ba-ven (từ 520 đến 515 tcn) 460
* Tái thiết tường thành Giêrusalem cải tổ xã hội và tôn giáo 474
* Chính thức công bố Do thái giáo (Sứ vụ của ông Ét ra-quãng n.397 tcn) 498
* Tổng quát về các sách Tôbia, Giu-đi-tha và Ét-te 518
* Các sách 1 và 2 Ma-ca-bê 529
* Do thái giáo trước văn hóa Hy lạp (Thế kỷ III tcn) 535
* Anh em Ma-ca-bê lãnh đạo cuộc dấu tranh (166-134 tcn) 574
* Đường lối chính trị của triều đại Át-mô-nê (134-63 tcn) 589
* Cuộc hội nhập văn hóa đáng ngại 607
* Sách tham khảo 636
Mục lục 638