Hiện tượng học tinh thần
Tác giả: G.W.F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000134
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 1638
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 1
1. Về nhận thức khoa học 1
2. Môi trường của chân lý là khái niệm và nhận thức đúng thật của nó là hệ thống 10
3. Chỗ đứng hiện nay của Tinh thần 14
4. Nguyên tắc không phải là sự hoàn tất: chống lại chủ nghĩa hình thức 22
5. Cái tuyệt đối là chủ thể 30
6. …. Và chủ thể này là gì? 33
7. Môi trường của tri thức 49
8. Nâng lên trong môi trường của tri thức 53
chính là [công việc] "Hiện tượng học Tinh thần" 53
9. Chuyển hóa cái được hình dung bằng biểu tượng 60
10. … Và nâng tư tưởng lên thành khái niệm 60
11. Hiểu như thế nào khi bảo rằng: "Hiện tượng học Tinh thần " có tính phủ định 72
12. Chân lý lịch sử và chân lý toán học 76
13.Bản tính của chân lý triết học và phương pháp của nó 84
c.Đức hạnh và dòng đời §§381-393 783
Toát yếu (§§381-393) và Chú giải dẫn nhập (7.4: §§347-393) 798
c. Tính cá nhân tự biết chính mình là thực tồn tự-mình và cho-mình §§394-437 807
tự-mình và cho-mình §§394-437 807
Toát yếu (##394-396) 811
a.“Cộng đồng thú vật mang tính tinh thần” và sự lừa bịp 812
[nảy sinh từ đó] hay là: “Bản thân Sự việc” §§397-418 812
Toát yếu ($#397-418) 843
b.Lý tính bản bố quy luật §§419-428 847
Toát yếu m419-428) 857
c.Lý tính thẩm tra quy luật §§429-437 859
Toát yếu (§§429-437) và Chú giải dẫn nhập (7.5: §§394-437) 871
(BB) TINH THẦN §§438-671 885
Chương VI: TINH THẦN §§438-443 885
Toát yếu và chú giải dẫn nhập (8: §§438-443) 995
A.Tinh thần đúng thật [Tinh thần khách quan], trật tự đạo đức §§444-483 910
a.Trật tự đạo đức, luật người và luật trời, a. Trật tự đạo đức, 913
người nam và người nữ §§446-463 913
Toát yếu (M444-463) 939
thần linh; tội lỗi và định mệnh §§464-476 944
Toát yếu (§§464-476) 967
c. Tình trạng pháp quyền §§477-483 970
Toát yếu (§§477-483) và chú giải dẫn nliập (8.2: §§444-483). 980
B.Tinh thần tự tha hóa; sự đào luyện [văn hóa] §§484-595 990
I.Thế giới của Tinh thần tự-tha hóa §487 997
a. Sự đào luyện [văn hóa] và vương quốc a. Sự đào luyện [văn hóa] và vương quốc 998
hiện thực của nó §§488-526 998
Toát yếu và chú giải dẫn nhập (8.3: §#4X4-526) 1054
b.Lòng tin và sự thức nhận thuần túy §527 1067
Toát yếu (§#527-537) 1084
II. Sự Khai sáng §538 1086
a.Cuộc đấu tranh của sự Khai sáng chống lại sự mê tín §§541-573 1089
Toát yếu (88538-573) 1135
b.Sự thật của sự Khai sáng §§574-581 1141
III.Tự do tuyệt đối và sự khủng bố §§582-595 1156
Toát yếu (§§574-595) và chú giải dẫn nhập (8.4: §§527-595) 1176
C. Tinh thần tự xác tín về chính mình. Luân lý §§596-671 1191
a.Cái nhìn luân lý về thế giới §§599-615 1195
Toát yếu (§§596-615) 1216
a.Sự giả vờ §§616-631 1221
Toát yếu (§§616-631) 1243
b.Lương tâm, “Tầm hồn đẹp”, cái Ác và sự tha thứ cái Ác §§632-671 1246
Toát yếu (§§632-671) và chú giải dẫn nhập (8.5: #$596-671) 1304
(CC) TÔN GIÁO §§672-787 1319
Chương VII: TÔN GIÁO §672 1319
A.Tôn giáo tự nhiên §684 1339
a.Thượng đế như là ánh sáng §§685-688 1343
b. Cây cối và thú vật §§689-690 1348
c.[Tinh thần như là] Người thợ tác tạo §§691-698 1352
B.Tôn giáo nghệ thuật §699 1359
a.Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng §§705-719 1366
b.Tác phẩm nghệ thuật sinh động §§720-726 1386
c.Tác phẩm nghệ thuật tinh thần §§727-747 1395
C.Tôn giáo khải thị §§748-787 1245
Toát yếu và chú giải dẫn nhập (9: §§672-787) 1488
(DD) TRI THỨC TUYỆT Đối §§788-808 1511
Toát yếu và chú giải dẫn nhập (10: §§788-808) (hết) 1553
đã bị “nội thương,trầm trọng” sau khi đọc “Hiện tượng học Tinh thần”) 1561
Niên biểu tóm tắt về cuộc đời và các tác phẩm của Hegel 1569
Mục lục tên riêng 1574
Mục lục vấn đề và nội dung thuật ngữ 1575
Thư mục chon lọc 1613