Thuật tư tưởng
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 153.4 - Ý tưởng, tư duy, lập luận, phán đoán
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001056
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005581
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 19
Số trang: 305
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005582
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 19
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Tựa 4
I. Khái niệm về tư tưởng 8
A. Tư tưởng là gì? 11
B. Phán đoán và tín ngưỡng 12
1. Thị dục 13
2. Ảnh hưởng xã hội 15
II. Lý luận là gì? A.Định nghĩa 19
B. Phân loại 20
1. Diễn dịch 20
2. Qui nạp 31
3. Loại suy 35
A. Sai lầm của phép diễn dịch 44
1. Dùng chữ có nghĩa khác nhau trong một câu luận 44
2. Nguyên tắc sai 45
3. Đi lạc đề 47
4. Luận chứng ra ngoài vấn đề 48
5. Tuần hoàn lập pháp 49
6. Cái vòng luẩn quẩn 50
B. Sai lầm của phép qui nạp 51
1. Luật ngẫu nhiên 51
2. Nhận lầm nguyên nhân 58
3. Liệt cử thiếu xót 60
C. Sai lầm của phép loại suy 64
A. Phán đoán về giá trị : chủ quan 67
B. Phán đoán theo thực sự: khách quan 76
A. Bàn về những nguyên động lực của hành vi con người 84
1. Sướng khổ 84
2. Lòng ham muốn 86
3. Hy vọng 87
4. Thói quan 88
B. Cái "ta tình cảm" và "ta lý trí" 90
C. Những yếu tố tạo ra tín ngưỡng 93
a/ Yếu tố bên trong 93
1. Tính khí 95
2. Lý tưởng 96
3. Nhu cầu 97
4. Tư lợi và thị dục 98
b/ Yếu tố bên ngoài 99
1. Ám thị 99
2. Mối cảm lúc ban sơ 100
3. Ưa giải nghĩa 102
4. Tiếng nói và hình ảnh 103
5. Ảo vọng 106
6. Quả quyết và sự lặp đi lặp lại 107
7. Uy danh 109
8. Báo, sách và quảng cáo 112
A. Chỗ phân biệt giữa hai lối luận: lý và tình 120
B. Đặc tính của lối luận tình cảm 124
1. Chấp mâu thuẫn 124
2. Óc thiên tư 128
A. Vấn đề thuộc về hành động 141
B. Vấn đề thuộc về tri thức 142
A. Không rành việc 146
B. Thiếu phươnng thế 149
C. Thiếu ý chí 151
D. Sai lầm của nhận thức 152
E. Nguyên tắc sai và thành kiến 154
F.Quyền thế và uy danh 158
G.Ngôn ngữ 161
H.Đặt vấn đề thiếu điều kiện 165
I. Đi lạc đề 168
J. Tính khí: óc sai ngoa 170
A. Óc phê bình 176
B. Phương pháp phê bình sử học 180
a/ Phê bình ngoại bộ 188
b/ Phê bình nội 190
1. Giải thích tài liệu 191
2. Tìm sự thành thực của tài liệu 194
3. Tim sự đích xác của tài liệu 195
4. So sánh tài liệu này với tài liệu khác 199
A. Luận lý và sự đời 203
B. Ý kiến của mọi người 204
C. Tinh thần điều hòa 207
a/ Ròng tình cảm 208
b/ Ròng trí huệ 210
c/ Ròng ý chí 211
D. Tư tưởng theo mình 212
A. Đọc sách 217
B. Phép đọc sách 220
và đầy hy vọng 220
b/ Đọc sách phải đồng hóa với nó và phản động lại nó 222
những sách nghiên cứu 224
d/ Lựa sách hay mà đọc 226
e/ Đọc sách cần đọc đi đọc lại nhiều lần 227
f/ Cần tìm những sách cao hơn cái tầm hiểu biết của mình mà đọc 229
đặt trước một vấn đề để tìm coi tác giả giải quyết thế nào? 229
h/ Đọc sách cần xem trước bản mục lục 233
C. Tịch mịch 236