La cause des restes d'Israel introduite au concile oecuménique du Vatican
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 220.04 - Đề tài đặc biệt về Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012015
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1912
Khổ sách: 25
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích