Đời tu dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II và Giáo luật
Tác giả: Lm. Êliô Gambari, SMM
Ký hiệu tác giả: GA-E
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 256.13 - Các văn kiện đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010877
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016483
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 498
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương XXII: Đời Sống Chung 7
1. Vị trí và tầm quan trọng 7
Giáo Luật điều 602 tuyên bố: 8
2. Ý nghĩa và những quan hệ mật thiết 9
Đời sống cộng đoàn 12
Phương diện kinh tế 13
Cùng sống Phúc Âm 14
3. Hòa hợp các yếu tố đa dạng 16
4. Những tác nhân liên kết, 17
Nỗ lực về phía các phần tử 19
5. Những chiều kích của đời sống chung 20
Cộng đoàn tư tế và phụng vụ 20
Cộng đoàn ngôn sứ 21
Cộng đoàn tông đồ 21
6. Giá trị của đời sống chung 24
7. Thực hành 27
Chương XXIII: Sống cầu nguyện trong một cộng đoàn cầu nguyện 34
1. Đời tu là một đời sống cầu nguyện 34
Cầu nguyện: chất bổ dưỡng đời sống thiêng liêng  38
Cầu nguyện cộng đoàn 40
Cầu nguyện riêng 41
2. Phụng vụ và nếp sống tu trì 42
3. Thánh Thể và đời sống tu trì 47
4. Cuộc sống tu trì và Thánh Kinh 52
5. Kinh Thần Vụ hay Phụng Vụ Giờ Kinh41 54
“Kinh Tiểu Nhật Tụng" 57
6. Cáo giải, linh hướng và hồi tâm 58
Trân trọng giá trị của bí tích xá giải 59
Nghi thức sám hối và việc tương trợ 62
Linh hướng 64
Hồi tâm 65
7. Các phương thế của đời sống thiêng liêng 66
Cầu nguyện 66
Kinh Mân Côi 67
Tĩnh tâm 68
Sách thiêng liêng và huấn dụ 69
Chương XIV: Cuộc Sống Chứng Nhân 71
1. Chứng nhân Chúa Ki-tô trong việc thực hành nhân đức 71
2. Các nhân đức đối thần 73
3. Các nhân đức luân lý 76
Chức năng của nhân đức cá nhân 77
Các nhân đức nhân bản 79
4. Tháp nhập vào Chúa Ki-tô 80
Cam kết của tu sĩ 81
Các hình thức khổ chế và sám hối 83
Chương XXV: Nếp sống và những trách vụ của tu sĩ 86
1. Nếp sống 86
2. Cư ngụ tại một tu viện 92
3. Nội vi 95
4. Liên lạc với người ngoài 98
Những nguyên tắc và tiêu chuẩn 98
Việc sử đụng các phương tiện truyền thông 101
5. Tu phục 102
6. Thinh lặng 106
7. Bổn phận đối với phẩm giá và tự do của bậc tu trì  107
8. Quyên góp 110
9. Lao công 111
Chương XXVI: Thực Hành Sứ Vụ Tông Đồ  113
1. Đáp ứng nhu cầu canh tân của Giáo Hội và của thế giới 113
2. Những tác vụ của các tu sĩ 119
Tác vụ thánh chức 119
3. Hợp tác trực tiếp trong công tác mục vụ 122
4. Truyền thông xã hội 125
5. Giáo dục 125
6. Chăm sóc bệnh nhân 128
7. Công tác trợ giúp xã hội  129
8. Hoạt động nhân danh người nghèo 131
9. Những hoạt động và những tác vụ mới 134
10. Sứ vụ tông đồ truyền giáo 135
11. Thấm nhuần Ki-tô Giáo và cổ động cho chân lý 139
Chương XXVII: Đưa các tu sĩ vào công tác mục vụ 146
1. Các tu sĩ phục vụ Giáo Hội 146
 Liên hệ với Giáo Hội địa phương 146
2. Các giám mục và việc tông đồ của các tu sĩ 151
3. Các tu sĩ trong hoạt động mục vụ phối hợp 153
Chương hai mươi tám:Hiệp Thông Giữa Các Tu Sĩ 157
1. Điểm gặp gỡ của các tu sĩ trong Giáo Hội 157
2. Các hội đồng hay hiệp hội giáo dân 158
3. Tái qui nhóm các dòng tu 163
Hợp nhất nhờ sáp nhập '
Liên minh các dòng 165
Các liên hội (Associations) 166
Chống lại việc tách chia 166
4. Tương quan giữa các tu sĩ nam nữ 167
Các nữ đan viện 167
Các hội dòng nữ 169
5. Kết nạp 170
Chương XXIX: Hiệp thông với hàng giáo phẩm 172
1. Hiệp nhất với hàng giáo phẩm 172
2. Các tu sĩ và Đức Thánh Cha 174
Những mối liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Cha 174
Tòa Thánh và tu sĩ 176
3. Các tu sĩ và các giám mục 179
Tình hình các tu sĩ với các giám mục 179               
Các dòng thuộc quyền giáo phận 186
4. Tu sĩ và các cơ quan thuộc giáo phận 186
Với vị đại diện giám mục 187
Với các giáo sĩ 187               
Với các hội đồng và cơ quan khác 189
Với các cha sở 190
Với hội đồng tu sĩ 190
5. Các tu sĩ và các linh mục 191
Các liên hệ 193
Bổn phận linh mục đối với tu sĩ 194
Bổn phận tu sĩ đối với linh mục 197
6. Các tu sĩ giám mục 197
Chương XXX: Những nguyên tắc tiềm sinh trong các cơ cấu quản trị 197
1. Các cơ cấu trong đời tu 197
2. Kính phục và trân trọng nhân vị 200
3. Tự do và trách nhiệm 202
4. Tính tương trợ 207
5. Tính hợp nhất và đa dạng 208
6. Tính chức năng 209
7. Quan tâm về tinh thần và tông đồ 210
Chương XXXI: Quyền bính trong đời tu trì 211
1. Hình ảnh quyền bính trong bậc tu trì 211
Quyền bính theo Phúc Âm và Giáo Hội 212
Các loại quyền bính 214
Hành sử quyền cai trị 219
2. Nguyên nhân và nền tảng của quyền bính 221
3. Chức năng và nguồn gốc của quyền bính 224
4. Các đặc điểm 229
Quyền bính là phục vụ 230
 Tôn trọng nhân vị và sự cộng tác 232
 Lắng nghe và đối thoại 234
5. Cơ cấu quyền bính 235
6. Các bề trên và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a 237
Chương XXXII: Dòng tu và những yếu tố cấu tạo 239
1. Dòng tu là một cơ quan 239
2. Nhà dòng và cộng đoàn địa phương 242
3. Thành lập và giải tán các nhà dòng 246
Những cộng đoàn nhỏ 250
4. Tỉnh dòng 252
5. Các bộ phận tương đương với tỉnh dòng 255
6. Miền, hạt, và miền thừa ủy 256
7. Cụm tỉnh dòng 258
8. Tương quan giữa các tu viện và tỉnh dòng 258
Chương XXXIII: Các bộ phận quản trị và hợp tác 259
1. Các tu nghị 259
Bản tính của tu nghị 259
Chức năng và quyền bính 261
Thành phần tham dự 263
Các thủ tục bầu cử và những vấn đề khác của tu nghị 267
Sửa soạn và thủ tục 270
2. Các bề trên 272
Hình ảnh 272
Đề cử 274
Các đòi buộc 278
Nhiệm kỳ 279
Chấm đứt chức vụ 281
Việc huấn luyện 282
Các bổn phận của bề trên 283
Kinh lý 286
Một số quyền lợi của các bề trên 287
3. Các hội đồng và các vị cố vấn 288
Bản tính và các hội đồng 288
Hoạt động và hiệu năng của hội đồng 292
Làm việc 294
Các vị cố vân 295
4. Các cơ quan nghiên cứu và đối thoại 298
Các cuộc họp chung 298
Hội họp chung cộng đoàn 299
Các ban 299
5. Các bổn phận và việc tham gia vào các cơ quan 300
6. Các bộ phận hợp nhất 301
Các nhân viên văn phòng 301
Vị tổng bí thư 301
Chương XXXIV: Sở hữu và quản trị tài sản vật chất 302
1. Sở hữu tài sản 302
2. Trách nhiệm 304
3. Quyền quản lý 305
Các bổn phận của quản trị viên 311
4. Các vấn đề khác liên quan đến tài sản 313
Đóng góp cho giáo phận 313
Bổng lễ 313
Các “thiện ý” nói chung và các “thiện quỹ” 314
Giảm thiểu các gánh nặng dâng thánh lễ 315
Chương XXXV: Ra khỏi Hội Dòng 317
1. Chuyển sang dòng khác 317
2. Ra khỏi dòng khi lời khấn hết hạn 320
3. Xuất viện 323
4. Ra khỏi dòng và tháo lời khấn 326
5. Bổn phận đối với những người đã xuất dòng 330
6. Thải hồi 332
Đương nhiên bị thải hồi (Ipso facto) 332
Những trường hợp nhất thiết phải thải hồi 333
Các căn cớ khác để thải hồi 334
Thủ tục trục xuất 336
Tinh trạng của người bị trục xuất 340
Trục xuất trong trường hợp khẩn cấp 341
Chương XXXVI: Tu hội đời 343
1. Bản tính tu hội đời 343
2. Quyền lợi và bổn phận của các phần tử 352
3. Thu nhận và huân luyện 355
4. Rời khỏi tu hội 358
5. Trung thành với ơn gọi 360
Chương XXXVII: Các hình thức mới của đời sống tu trì 361
1. Khả năng 361
2. Công việc của các giám mục 366
Chương XXXVIII: Các Tu đoàn Tông đồ 369
1. Bản tính 369
2. Điều lệ 373
Chương XXXIX: Các hiệp hội tín hữu 379
1. Hiệp hội trực thuộc dòng tu 379
2. Các hiệp hội tiền thân của các hội dòng tận hiến 384
3. Hiệp hội các tín hữu 385
4. Việc tu sĩ đăng ký vào các hiệp hội 390
Chương XL: Cung hiến trinh nữ 393
Chương XLI: Đời sống ẩn tu 397
Kết luận: Trung Thành 401
1. Cam kết trung thành 401
2. Trung thành mạnh mẽ 404
Một tặng ân phát triển không ngừng 404
Canh tân và thích nghi 406
Cuộc chinh phục không ngừng 408