Basic Questions in Theology
Tác giả: Wolfhart Pannenberg
Ký hiệu tác giả: PA-W
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010166
Nhà xuất bản: The Westminster
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Abbrevỉations vi
1. What is Truth ? I
2.  Insight and Faith 28
3. Faith and Reason 46
4. Toward a Theology of the History of Religỉons 65
5. The Appropriation of the  Philosophical Concept of  
God as a Dogmatic Problem of Early Christian Theology 119
6. Types of Atheism and Their Theologỉcal Signiíìcance  184
7. The Questỉon of God 201
8. The God of Hope 234