Exegetical Dictionary of the New Testament
Tác giả: Horst Balz, Gerhard Sxhneider
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 225.480 3 - Từ điển Tân ước song ngữ Hy Lạp
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009974
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 27
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích