Cẩm nang tư duy đạo đức
Phụ đề: Dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện
Tác giả: Richard Paul, Linda Elder
Ký hiệu tác giả: PA-R
Dịch giả: Hoàng Nguyễn Đăng Sơn
DDC: 160 - Luận lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009856
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 83
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Dẫn nhập 11
Chức năng của đạo đức học và trở ngại chính của nó 14
Vấn đề của lĩnh vực giả đạo đức học 24
Những yếu tố của lập luận đạo đức 38
Logic của lập luận đạo đức 40
Ngôn ngữ xét như một hướng dẫn cho lập luận đạo đức 43
Hai loại câu hỏi đạo đức 54
Ý nghĩa của các sự kiện và góc nhìn 58
Các chuẩn trí tuệ để đánh giá lập luận đạo đức 65
Các năng lực lập luận đạo đức 69
Các đặc trưng đạo đức cốt lõi 71
Kết luận 73
Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền 75