Dẫn nhập phê bình vào các sách Tin mừng Nhất lãm và Tông đồ Công vụ
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 225.6 - Giải thích và phê bình Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007293
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI DẪN NHẬP 3
I. Các hình thái của bộ Tân ước 4
1. Các thể văn 4
2. Các thể văn chính trong văn học Do Thái 4
3. Các thể văn trong Tân ước 4
II. Các sách Tin Mừng 5
1. Các sách Tin Mừng ngoại thư 5
2. Các sách Tin Mừng chính lục 5
3. Niên biểu 6
III. Các vấn đề chính yếu của khoa học phê bình hiện đại 7
1. Vấn đề các giai tầng văn học 7
2. Vấn đề Đức Giêsu lịch sử 7
3. Những kiểu đọc lại 8
PHẦN I. CÁC VẤN ĐỀ VĂN CHƯƠNG VÀ LỊCH SỬ CÁC SÁCH TIN MỪNG 9
Chương I. Sự hình thành các sách Tin Mừng nhất lãm 11
1. Ngôn từ 11
2. Hai nghĩa của tiếng Tin Mừng 12
3. Các giai đoạn trong sự hình thành của các sách Tin Mừng 12
I. Ngôn hành của Chúa Giêsu 12
1. Các lời của Chúa 12
2. Các bài trình thuật về hành vi của Chúa Giêsu 17
II. Truyền thống các tông đồ 19
A. Các tông đồ 19
B. Lời loan báo Tin Mừng của các tông đồ 20
C. Các môi sinh của truyền thống Tin Mừng 22
D. Các đơn vị văn chương tiền nhất lãm 25
Đ. Phương pháp văn hình sử 26
E. Vấn đề giải trừ huyền thoại 35
III. Các tác giả viết sách Tin Mừng 36
A. Lịch sử công tác biên soạn 36
B. Vấn đề nhất lãm 41
Chương II: Các tiêu chuẩn để thẩm định tính xác thực lịch sử của các sách Tin Mừng 52
I. Các tiêu chuẩn cơ bản 53
1. Chứng tá đa phương 53
2. Tiêu chuẩn độc đáo 54
3. Tiêu chuẩn phù hợp 56
4. Tiêu chuẩn cần thiết 58
II. Các tiêu chuẩn hỗn hợp 60
1. Sự hài hòa nội tại của một bài trình thuật 60
2. Nội dung giống nhau, lời giải thích khác nhau 61
Kết luận 63
PHẦN II. TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU 67
Chương I: Các đặc tính của quyển Tin Mừng I 68
A. CÁC ĐẶC TÍNH VĂN HỌC 68
B. MỐI BẬN TÂM VỀ HUẤN GIÁO 70
C. LƯỢC ĐỒ VÀ NỘI DUNG 71
Phần mở (1-2) 71
Phần I (3-7): Công bố hiến chương Nước Trời 72
Phần II (8-10): Rao giảng Nước Trời 72
Phần III (11-13): Mầu nhiệm Nước Trời 73
Phần IV (13,53-18,35): Giáo hội, khai mào của Nước Trời 74
Phần V (19-25): Sự hoàn tất sắp tới của nước trời 75
Phần kết (26-28): Cuộc khổ nạn và phục sinh 76
Chương II. Các chủ đề trong Matthêu 78
A. Chủ đề Giáo hội 79
B. Chủ đề Chúa Kitô 83
1. Đức Giêsu là Đấng Mêsia 83
2. Đức Kitô là ngôn sứ và Môsê mới 85
3. Đức Giêsu Kitô là con người 86
C. Chủ đề cánh chung 87
1. Sự kiện 87
2. Lý do 87
3. Những đoạn văn quan trọng 88
Chương III. Các nguồn sử 90
A. Matthêu Aram 90
1. Các chứng tá 90
2. Nội dung của Matthêu aram 91
3. Bản dịch bằng Hy ngữ 92
B. Nguồn Logia 93
C. Máccô 93
D. Nguồn riêng 94
1. Về các trình thuật 94
2. Về các Logia 95
Chương IV. Chủ ý của Matthêu 97
A. Lý do nội bộ 97
B. Chú ý chống Do Thái Giáo 100
PHẦN III. TIN MỪNG THEO THÁNH MÁCCÔ 102
Chương I. Các đặc tính văn chương 104
1. Ngôn từ 104
2. Cú pháp 105
3. Văn phong 105
Kết luận 107
Chương II. Công việc soạn thảo 108
I. Cái nhìn khái quát về công việc biên soạn của Máccô 109
II. Các chất liệu của Máccô 109
A. Các lời của Chúa 109
B. Các bài trình thuật 110
III. Các đơn vị văn chương có sẵn 111
IV. Nguồn gốc các chất liệu 111
1. Phêrô 111
2. Lời rao giảng trong Giáo Hội sơ khai 113
3. Phaolô 113
V. Dàn bài 114
Kết luận 117
Chương III. Các chủ đề thần học 118
A. Cánh chung học 118
I. Bản văn chìa khóa: Mc 1,15 118
II. Nước Thiên Chúa 121
B. Mầu nhiệm Đức Kitô 124
1. Các giai đoạn mặc khải 124
2. Mặc khải về mầu nhiệm Đức Kitô 125
Chương IV. Tác giả, đọc giả, niên hiệu 129
I. Tác giả 129
1. Chứng tá của truyền thống 129
2. Theo các sách Tân ước 130
II.  Độc giả 131
1. Quyển Tin Mừng II được viết không phải chỉ cho người Do-thái: 131
2. Có vẻ nhắm vào dân ngoại, nhất là dân Roma: 132
III.  Niên hiệu 132
Phụ trương 133
Đoạn kết của Marco 133
1. Truyền thống các bản sao không thống nhất 133
2. Nhiều dấu hiệu chứng tỏ đoạn này đã được thêm vào sau  
PHẦN IV: TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA 135
Chương I.  Tìm hiểu lời tựa 136
I. Những chỉ dẫn liên hệ đến tác giả 136
1.  Tác giả không phải là một môn đệ của Đức Giêsu 136
2. Tác giả là một người Hy-lạp có ăn học 137
3. Tác giả là một tông đồ theo nghĩa rộng 137
II. Mục đích của tác phẩm 138
III. Phương pháp làm việc 139
1. Luca đã đi tìm kiếm (parakolouthéô: theo dõi) 139
2.  “Tuần tự mà viết lại": 139
VI. Vài lưu ý khác 140
Chương II. Các chủ đề thần học 141
I.  Mầu nhiệm vượt qua 141
1. Những lời tiên báo về cuộc khổ nạn và Phục Sinh 141
2. Những chỉ dẫn khác  
3. Tước hiệu“ĐỨC CHÚA" (Kyrios) 142
II. Nước Thiên Chúa và Thánh Khí 143
1. Nước Thiên Chúa 143
2. Thánh Khí 143
3. Một bầu khí vui mừng 144
4. Một bầu khí ca ngợi: 145
5.  Một bầu khí cầu nguyện: 145
III. Tin mừng lan rộng tới mọi người 146
1. Làm sáng tỏ bản văn 146
2. Chọn lựa những yếu tố trong truyền thống 147
IV. Tin mừng về lòng từ bi 148
V. Tin mừng, quy luật đời sống 149
1. Một quyển Tin Mừng có “tính cách xã hội" 150
2. Người giàu có và người nghèo 150
3. Điều kiện để theo Chúa 150
Chương III. Các Ngôn sứ 152
I. Máccô 152
1. Thư vắn 153
2. Thêm thắt và sửa chữa 155
3. Hoán chuyển 155
II.  Nguồn Logia 156
1. Các chứng lý về nguồn logia 156
2. Bản chất của nguồn logia 157
3. Các Logia trong Tin Mừng của Luca 159
4. Cách thức Matthéu và Luca sử dụng nguồn logia 160
III. Các nguồn sử dụng riêng của Luca 162
1. Vấn đề 162
2. Các chất liệu chính yếu của riêng Luca: 162
3. Các chủ đề đặc biệt của Luca: 165
Chương IV. Chủ đích của Luca 166
I. Các gia đoạn của lịch sử cứu độ 166
1. Giai đoạn lời hứa 167
2. Giai đoạn thực hiện lời hứa, thời gian của Đức Giêsu 168
3. Giai đoạn thực hiện lời hứa: thời gian của Giáo Hội 168
II. Sự tiến triển của lịch sử 169
1. Bình diện địa lý 169
2. Bình diện số lượng 170
3.  Bình diện tâm linh 171
Phần V. Sách Công vụ các tồng đồ  
Chương I. Khía cạnh văn học và lịch sử 173
I. Mục đích và nội dung 175
1. Mục đích tổng quát của tác phẩm 175
2. Phân tích nội dung 176
II. Nhãn quan của tác phẩm 177
III. Giá trị lịch sử 178
1. Các nguồn sử 178
2. Sách Công vụ và lịch 178
IV. Tầm quan trọng của tác phẩm 180
1. Trên bình diện lịch sử 180
2. Trên bĩnh diện văn học 180
3. Trên bình diện tín lý 181
Chương II. Thần học của sách Công vụ 182
I. Ơn cứu độ cho tất cả mọi người 183
1. Lịch sử cứu độ 183
2. Ngày hôm nay của Thiên Chúa 184
3. "Khoảng không gian” cửa Lời Chúa 184
4. Sự trở lại, đức tin, phép Rửa và ơn Thánh Khí 185
II. Giáo hội 186
1. Một Giáo Hội duy nhất, Dân của Thiên Chúa 186
2. Đời sống của các cộng đoàn 187
3. Những người có trách nhiệm  
III. Chúa Kitô 189
A. Sách Cõng vụ và các sách Tin Mùng 189
B. Kitô học trong sách Công vụ 190
IV. Luật của Môsê và niềm tin vào Đức Giêsu 192
Chương III. Tác giả và năm xuất bản tác phẩm 193
I. Tác giả 193
1. Tác giả là ngưòi bạn đồng hành của thánh Phaolô. 193
2. Người bạn đồng hành này chỉ có thể là Luca 194
3. Tác giả cũng là người đã viết quyển Tin Mừng III 194
4. Luca là ai? 194
II. Thời gian 195
Thư mục 197
I. Tổng quát về các sách Tin mừng 197
II. Về sách Công vụ Tông đồ 198
Chú thích: 199
Nội dung : 203