Can đảm của đức tin
Tác giả: Steven T. Ostovich
Ký hiệu tác giả: OS-S
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 234.2 - Đức tin và Đức cậy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006746
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006784
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chương 1: Can đảm để tin 31
Chương 2: Can đảm để hứa 61
Chương 3: Can đảm để hy vọng 85
Chương 4: Can đảm để yêu thương  115
Chương 5: Can đảm để chịu trách nhiệm 139
Chương 6: Can đảm để suy nghĩ 159
Chương 7: Kết luận 189