Tình bạn trong cộng đoàn thánh hiến
Tác giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thuỷ
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006548
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 5
Lời tựa 9
A. Bối cảnh nghiên cứu 11
B. Nêu lên vấn đề 15
C. Tầm quan trọng của bài nghiên cứu 16
D. Phạm vi và giới hạn của bài nghiên cứu 17
E. Điểm duyệt tác phẩm liên quan 18
F. Dàn khung lý thuyết 24
G. Định nghĩa từ 26
H. Phương pháp 29
I. Bố cục của bài nghiên cứu 30
A. Bối cảnh văn hoá - xã hội Việt Nam ảnh hưởng và thách đố tình bạn 32
1. Những đặc điểm chung về một nền văn hoá nông nghiệp 33
2. Những cộng đoàn nền tảng ở xã hội Việt Nam 35
3. Những tôn giáo chính ở Việt Nam 38
4. Cái nhìn bên trong từ những ảnh hưởng văn hoá trên tình bạn trong 44
B. Khái quát về những cộng đoàn tu sĩ trong lịch sử Giáo hội Việt Nam 46
1. Giai đoạn hình thành (1533 - 1659) 46
2. Giai đoạn xây dựng (1659 - 1802) 49
3. Giai đoạn thử thách (1802 - 1885) 51
4. Giai đoạn phát triển (1885 - 1960) 53
5. Giai đoạn trưởng thành (1960 đến nay) 55
6. Cái nhìn bên trong từ bối cảnh lịch sử 56
C. Xu hướng hiện nay và những vấn đề liên quan 58
1. Chính sách đổi mới và những ảnh hưởng của nó 58
2. Ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử 60
3. Cái nhìn bên trong từ những tác động xã hội trên tình bạn 67
D. Những thách đố hướng tới tình bạn trong Cộng đoàn thánh hiến 69
1. Cần hiểu đúng về tình bạn 70
2. Cần cởi mở để trưởng thành và phát triển 70
3. Cần ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần 71
A. Những mẫu gương tình bạn tiêu biểu trong Kinh Thánh 73
1. Cựu Ước 74
2. Tân Ước 80
B. Giáo huấn của Giáo hội về tình bạn 88
1. Quan điểm về tình yêu ở ba mức độ: Eros, Philia và Agapé của Đức 89
2. Tình bạn trong thế Thế giới 90
3. Khát khao tình bạn trong các Tôn giáo 91
4. Tình bạn trong đời sống Thánh hiến 93
C. Truyền thống của Giáo hội và những suy tư thần học về tình bạn 94
1. Truyền thống của Giáo hội về tình bạn 95
2. Những suy tư thần học về tình bạn 110
A. Chiều kích tri thức của tình bạn 115
1. Các loại tình bạn 115
2. Những tính chất và đặc điểm của tình bạn 116
3. Những cản trở tình bạn 121
B. Chiều kích thiêng liêng của tình bạn 123
1. Tình bạn với chính mình 123
2. Tình bạn với người khác 127
3. Tình bạn với Chúa 131
C. Chiều kích đời sống cộng đoàn của tình bạn 135
1. Liên hệ Hội Dòng 135
2. Giúp nhau sống và hoàn tất đặc sủng, linh đạo và sứ mạng 137
D. Sứ vụ của tình bạn 139
1. Cần hiện diện 140
2. Cần đối thoại 141
3. Cần lắng nghe 142
4. Cần hiểu vai trò của Chúa Thánh Thần 143
E. Một kiến nghị cho trương trình đào tạo để sống tình bạn trong cộng 145
1. Giai đoạn đào tạo tiên khởi 145
2. Tiếp tục sống và duy trì tình bạn trong Cộng đoàn thánh hiến qua: 151
A. Tóm tắt 157
B. Kết quả 159
1. Bối cảnh nào ảnh hưởng và thách đố tình bạn trong cộng đoàn thánh 159
2. Nền tảng Kinh Thánh, Truyền thống và Giáo huấn của Giáo hội, và 160
3. Những chiều kích tình bạn nào cần được khám phá lại trong cộng 161
C. Kiến nghị 163
Kết luận 166
Sách tham khảo 168
Phụ lục 181