Từ điển Chàm - Việt - Pháp
Tác giả: Gerard Moussay
Ký hiệu Tác giả: MO-G
DDC: 495.922 341 - Từ điển Việt - Pháp
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004592
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích