Từ điển Việt - Pháp
Tác giả: Lê Khả Kế, Nguyễn Lân
Ký hiệu Tác giả: LE-K
DDC: 495.922 341 - Từ điển Việt - Pháp
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001806
Nhà Xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 1161
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001807
Nhà Xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 1161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001879
Nhà Xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 24
Số trang: 1681
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003967
Nhà Xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 24
Số trang: 1132
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích