The Living Bible
Tác giả: Tyndale House
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 221.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Cựu ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004266
Nhà xuất bản: Tyndale House
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 22
Số trang: 1020
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích