Triết học đại cương: Hành động
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 153.754 - Nhận thức hành động
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000003
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 842
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009660
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 842
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mấy Lời Giới Thiệu và Nhập Môn 3
Chương 1: Cảm năng 7
Mục 1: Cảm năng nói chung 9
Mục 2: Cảm năng cảm tình trong đời sống tâm lý 20
Chương 2: Những trạng thái cảm năng 35
Mục 1: Khoái lạc và đau khổ 35
Mục 2: Cảm xúc 54
Mục 3: Đam mê 73
Mục 4: Tình Cảm 88
Chương 3: Khuynh hướng và ước muốn 109
Mục 1: Khuynh hướng 109
Mục 2: Ước muốn 127
Chương 4: Ý chí, tự do, tập quán 141
Mục 1: Ý chí 142
Phụ lục: Những bệnh của ý chí, huấn luyện ý chí 160
Mục 2: Tự do 163
Mục 3: Tập quán 179
Chương 5: Nhân cách và tính tình 201
Mục 1: Nhân cách 202
Mục 2: Tính tình - Tính tình học 220
Phụ lục: (Cho tính tình học) 237
Chương 6: Công nghiệp 257
Mục 1: Công nghiệp nói chung 258
Mục 2: Kỹ thuật, những kỹ thuật 267
Chương 7: Nghệ thuật 295
Mục 1: Nghệ thuật nói chung 297
Mục 2: Thẩm mỹ học 338
Chương 8: Văn học 373
Mục 1: Khái quát về văn học 375
Mục 2: Nghiên cứu và phê bình văn học 387
Dẫn nhập 417
Chương 9: Đại cương về đạo đức học 419
Mục 1: Định nghĩa đạo đức học 419
Mục 2: Đối tượng đạo đức học 425
Mục 3: Phương pháp đạo đức học 429
Chương 10: Đạo đức học với khoa học và triết học 435
Mục 1: Đạo đức học và khoa học 436
Mục 2: Đạo đức học và triết học 452
Chương 11: Những điều kiện của hoạt động đạo đức 459
Mục 1: Bản tính của đạo đức 460
Mục 2: Điều kiện bản thân trong hoạt động đạo đức 463
Mục 3: Điều kiện xã hội trong hoạt động đạo đức 476
Chương 12: Lương tâm (ý thức đạo đức) 481
Mục 1: Định nghĩa ý thức đạo đức 481
Mục 2: Nguồn gốc của lương tâm 487
Mục 3: Giá trị của lương tâm 494
Mục 4: Đại cương về các giá trị 498
Mục 1: Ba yếu tố trong nhiệm vụ 509
Mục 2: Nền tảng nội tại của nhiệm vụ 516
Mục 3: Nền tảng siêu việt trong nhiệm vụ 523
Mục 4: Những xung đột giữa nhiệm vụ 529
Chương 14: Trách nhiệm 535
Mục 1: Đại cương về trách nhiệm 535
Mục 2: Hạn chế trách nhiệm 542
Mục 3: Bản chất và giá trị của trách nhiệm 546
Chương 15: Quyền lợi 553
Mục 1: Định nghĩa và phân loại 553
Mục 2: Tương quan giữa quyền lợi và bổn phận 557
Mục 3: Nền tảng quyền lợi 563
Chương 16: Thưởng phạt 573
Mục 1: Định nghĩa và phân loại 573
Mục 2: Quyền thưởng phạt 576
Mục 3: Giá trị đạo đức của thưởng phạt 581
Chương 17: Công bình và bác ái 585
Mục 1: Công bình 585
Mục 2: Bác ái 591
Mục 3: Công bình và bác ái 596
Chương 18: Những học thuyết đạo đức 601
Mục 1: Đạo đức vụ lợi 603
Mục 2: Những học thuyết đạo đức vô vị lợi 611
Chương 19: Từ bi phật giáo, bác ái Công giáo và nhân ái Khổng Tử 627
Mục 1: Từ bi Phật giáo 629
Mục 2: Bác ái công giáo 645
Mục 3: Nhân ái của Khổng Tử 657
Chương 20: Đạo đức với đời sống bản thân 673
Mục 1: Vấn đề đạo đức bản thân 673
Mục 2: Vấn đề tự tử 679
Mục 3: Phạm vi đạo đức bản thân 684
Mục 4: Vài mẫu người lý tưởng 689
Chương 21: Đạo đức và đời sống gia đình 693
Mục 1: Sự thiết lập gia đình 693
Mục 2: Những bổn phận của đời sống gia đình 698
Mục 3: Hôn nhân và ly dị 703
Mục 4: Vấn đề sinh sản và dân số 706
Chương 22: Đạo đức và đời sống nghề nghiệp 709
Mục 1: Chọn nghề 709
Mục 2: Lương tâm chức nghiệp 713
Mục 3: Giá trị đạo đức và thiêng liêng của lao động 716
Chương 23: Đạo đức và đời sống kinh tế 719
Mục 1: Vấn đề xã hội 719
Mục 2: Phân công 737
Mục 3: Trật tự công lý và tiến bộ 740
Chương 24: Đạo đức và đời sống chính trị 745
Mục 1: Nhà nước và vấn đề chính trị 745
Mục 2: Chính quyền và tự do 749
Mục 3: Nền tảng và chủ quyền chính trị 752
Chương 25: Thuyết "Dân vi quý" của Mạnh Tử 759
Mục 1: Mấy ý niệm nền tảng 760
Mục 2: Về phía nhà vua 764
Mục 3: Về phía người dân 776
Chương 26: Đạo đức với đời sống Quốc gia và Quốc tế 781
Mục 1: Những yếu tố làm thành Quốc gia 781
Mục 2: Giá trị của đạo đức 789
Mục 3: Hòa bình và những điều kiện căn bản 795
Mục 4: Những mối giao dịch quốc tế 801
TỔNG KẾT 805
1. Khái niệm Văn Minh 805
2. Tiến bộ Kỹ Thuật và tiến bộ Đạo Đức 815
3. Tương lai của văn minh nhân loại 832
MỤC LỤC 837