Bí tích học. Bí tích Thêm Sức
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.162 - Bí tích Thêm sức
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004947
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009234
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I:  CHÚA THÁNH THẦN TRONG THÁNH KINH 15
I. CHÚA THÁNH THẦN TRONG CỰU ƯỚC 32
1. Thần Khí, hơi thở của Thiên Chúa 32
2. Thần Khí Chúa hướng dẫn vũ trụ 34
3. Thần Khí của thời Cánh chung 36
II. CHÚA THÁNH THẦN TRONG TÂN ƯỚC 41
1. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu thành Nazareth 42
2. Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần 47
a. Lấn cấn đầu tiên về Thánh Thần 49
b. Chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Thần theo Gioan 50
3. Đức Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho trần gian, đặc biệt cho Hội thánh 58
4. Cộng đoàn tiên khởi cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần 65
a. Thánh Thần là dấu chứng của Thiên Chúa trong hoạt động cho lịch sử cứu độ 70
b. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh 73
c. Chúa Thánh Thần như sức mạnh tác tạo lịch sử 74
PHẦN II: BÍ TÍCH THÊM SỨC  
I. THỰC TẠI BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG THÁNH KINH  
1. Lễ Hiện Xuống 78
2. Bí tích Thêm Sức theo Thánh Kinh 85
3. Việc đặt tay - ấn tín - xức dầu 90
a. Việc đặt tay 90
b. Việc ghi Ấn Tín (sphragis, signatio) 94
c. Việc Xức dầu 98
II. BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG THÁNH TRUYỀN 101
1. Hai thế kỷ đầu 102
2. Từ thế kỷ thứ III 105
3. Thời Kinh Viện 139
a. Về việc thiết lập Bí tích Thêm Sức 139
b. Về chất thể của Bí tích Thêm Sức 141
c. Về mô thức mỗi nhà thần học đưa ra một cách 145
d. Thừa tác viên của bí tích Thêm Sức. 148
e. Hiệu qủa của Bí tích Thêm Sức 148
f. Về người lãnh nhận - về độ tuổi để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức 152
4. Sau thời Kinh Viện 155
a. Đức Giáo Hoàng Innocent III (1198 - 1216) 156
b. Đức Giáo Hoàng Innocent rv (1243 - 1254) 157
c. Công Đồng Lyon II (07.05 - 17.07.1274) 157
d. Đức Giáo Hoàng Clément VI (1342 - 352) 158
e. Công Đồng Florence (26.02.1439 - 08.1445) 160
f. Công Đồng Tridentinô (1545 - 1563): 163
5. Từ Công Đồng Tridentinô đến hôm nay 174
PHẦN III: SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC  
I. VÀI SUY NGHĨ VỀ THẦN HỌC BÍ TÍCH THÊM SỨC 191
1. Vấn đề Thêm Sức có phải là một Bí tích độc lập hay không? 191
2. Sự thống nhất giữa Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Thêm Sức 195
a. Hồng ân của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần 195
b. Sự thống nhất của việc kết hợp với Đức Giêsu trong Thánh Thần 199
c. Ý nghĩa đặc biệt của Bí tích Thêm Sức 203
3. Bí tích Thêm Sức là một trong ba Bí tích khai tâm Kitô giáo 206
a. Từ Phụng vụ đến ý thức thần học về khai tâm Kitô giáo 207
b. Vấn đề về tuổi tác để các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cách thích hợp nhất 209
4. Việc ghi dấu thánh giá  212
5. Bí tích Thêm Sức được cử hành như đại lễ Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh 216
a. Thừa tác viên ban Bí tích Thêm Sức là người đại diện Hội Thánh 216
b. Người đỡ đầu  223
II. SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC 226
1. Người tín hữu 226
2. Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu 230
Kết 237