Luật sống huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 262.26 - Cộng đoàn Kitô giáo trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002311
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 18
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013652
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 18
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
KÝ HIỆU VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
PHẦN I: QUY LUẬT HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH 13
- Sắc lệnh của Tòa Thánh 15
- Văn thư công bố của bề trên tổng quyền 16
- Quy luật huynh đoàn giáo dân Đaminh 18
- Tuyên bố chung 1987 28
- Tuyên bố chung 2007 31
PHẦN II: QUY CHẾ HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐÂMINH VIỆT NAM 41
- Văn thư phê chuẩn của bề trên giám tỉnh 43
- Quy chế huynh đoàn giáo dan Đaminh Việt Nam 48
Chương I: Ơn gọi và sứ mạng 48
Chương II: Đời sống đoàn viên 50
Mục 1: Kết hợp với Thiên Chúa 50
A. Phụng vụ và Cầu nguyện 50
B. Sống tinh thần các lời khuyên Tin Mừng 52
C.Hiệp thông với các thánh 53
D. Khổ chế và sám hối 54
Mục 2: Hiệp thông huynh đệ 55
Mục 3: Chuyên cần học hỏi 58
Mục 4: Thi hành sứ vụ tông đồ 59
Chương III: Huấn luyện đoàn viên 62
Mục 1: Nguyên tắc chung 62
Mục 2: Các giai đoạn huấn luyện 64
A. Huấn luyện căn bản 64
B. Huấn luyện thường xuyên 69
Chương IV: Tổ chức và điều hành 71
Mục 1: Cơ cấu tổ chức 71
Mục 2: Luật điều hành 72
Mục 3: Huynh đoàn 76
A. Thành lập 76
B. Điều hành 78
C. Sinh hoạt 84
D. Chuyển tịch, rời bỏ, khai trừ, nhận trở lại huynh đoàn 88
Mục 4: Liên huynh và ban phục vụ các cấp 90
A. Thành lập 90
B. Điều hành 91
C.Sinh hoạt 93
Mục 5: Vị linh hướng và đặc trách 95
A. Vị linh hướng 95
B. Vị đặc trách và ban đặc trách 96
Chương V: Bầu cử 99
Mục 1: Bầu ban phục vụ huynh đoàn 99
A. Cử tri và người thụ cử 99
B. Việc bầu cử 100
C. Tiến trình bầu cử 102
Chương VI: Quản trị tài sản 108
TUYÊN BỐ CỦA BỀ TRÊN GIÁM TỈNH 111
PHẦN III: PHỤ TRƯƠNG 113
A. Các mẫu đơn và thủ tục 115
Mẫu 1: Đơn thỉnh nguyện chấp nhận thuận thành lập huynh đoàn giáo dân Đaminh 116
Mẫu 2: Đơn xin thành lập huynh đoàn giáo dân Đa minh 118
Mẫu 3: Biên bản công bố văn thư thành lập huynh đoàn giáo dân Đa minh 120
Mẫu 4: Đơn thỉnh nguyện vị linh hướng huynh đoàn 121
Mẫu 5: Đơn xin gia nhập huynh đoàn 122
Mẫu 6: Đơn xin chuẩn tuổi gia nhập huynh đoàn 123
Mẫu 7: Đơn xin tuyên hứa 124
Mẫu 8: Đơn xin chuẩn tuyên hứa không đúng hạn 125
Mẫu 9: Đơn xin chuẩn ứng viên vào danh sách thụ cử 126
Mẫu 10: Biên bản bầu ban phục vụ 127
Mẫu 11: Đơn xin chuẩn đoàn trưởng đắc cử nhiệm kỳ III 129
Mẫu 12: Biên bản bàn giao nhiệm vụ 130
Mẫu 13: Giấy giới thiệu chuyển tịch 131
Mẫu 14: Đơn xin thành lập liên huynh 132
Mẫu 15: Đơn thỉnh nguyện vị linh hướng liên huynh 133
Mẫu 16: Chương trình họp mặt hằng tháng 134
Mẫu 17: Công bố văn thư thành lập huynh đoàn 135
Mẫu 18: Công bố văn thư thành lập liên huynh 137
Mẫu 19: Công bố thời kỳ tìm hiểu 138
B.Các nghi thức 141
- Nghi thức 1A: Nghi thức thu nhận cử hành trong Giờ kinh Phụng vụ 142
- Nghi thức 1B: Nghi thức thu nhận cử hành với Phụng vụ Lời Chúa 155
- Nghi thức 2A: Nghi thức tuyên hứa cử hành trong Thánh Lễ 157
- Nghi thức 2B: Nghi thức tuyên hứa cử hành trong Giờ kinh Phụng vụ 164
- Nghi thức 2C: Nghi thức tuyên hứa cử hành với Phụng vụ Lời Chúa 171
- Nghi thức 3: Nghi thức sám hối 173