Hướng dẫn mục vụ. Bí tích Hôn phối
Phụ đề: Luân lý - Giáo luật - Phụng vụ
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 265.5 - Bí tích Hôn phối
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 18

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002134
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002136
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002137
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002139
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002140
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002141
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002142
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002143
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002144
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002146
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002162
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002163
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002164
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002765
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006160
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006161
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006162
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006163
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Hôn phối là một giao ươc 21
II. Hôn nhân do Chúa thiết lập 24
III. Một vợ một chồng (monogamy) 25
IV. Hôn ước phải được chi phối bởi giáo quyền và thế quyền 28
V. Mọi hôn nhân có tính bất khả phân nội tại 29
VI. Thử thách và tìm hiểu trước khi cưới 31
VII. Từ ngữ (terminology) 34
I. Hôn phối là Bí tích 35
II. Bí tích không phân biệt khỏi chính hôn ước 40
*Cử hành hôn phối cho những người thiếu đức tin 40
III. Phán quyết của Hội Thánh trên bí tích hôn phối 42
*Người được rửa tội trong Giáo hội Công giáo 42
IV. Giáo hội không có quyền giải tỏa hôn nhân đã thành nhận và hoàn hợp 43
*Những huấn quyền 46
*Minh chứng tử đạo 48
*Chứng minh bằng lý luận 48
V. Hội thánh có quyền giải tán hôn nhân chỉ mới thành nhận 49
VI. Quyền Giáo hội trên giây hôn nhân và hiệu quả của hôn nhân Kitô 51
*Những ngăn trở 52
*Những hình thức hôn nhân hay những thể thức 53
*Các vụ kiện hôn nhân 54
VII. Quyền hạn của nhà nước trên hôn nhân Kitô 54
VIII. Người đã được rửa tội 55
IX. Cưới dân sự 56
Cưới dân sự 57
*Tuyên xưng đức tin của Hội Thánh trong hôn phối Kitô 57
Phải là bí tích 59
Hay là người Kitô với người không Kitô 60
*Liên quan tới hình thức 60
*Liên quan tới các ngăn trở 61
*Liên quan tới sự ràng buộc hôn nhân 61
*Quyền hội thánh trên những hôn phối không Kitô 63
*Có lợi cho đức tin 64
*Quyền bính nhà nước trên những chôn nhân không Kitô 66
III. Nhà nước có quyền giải tán hôn nhân không Kitô? 67
IV. Ly dị thì thế nào? 68
*Luật của Ấn giáo 69
V. Quan tòa nơi tòa án dân sự có được giải tán hôn nhân 69
VI. Vợ chồng có được phép xin ly dị? 70
VII. Hành vi của luật sư tại tòa án dân sự thế nào? 70
I. Đặc ân Phaolô 71
II. Những đặc ân khác 75
I. Hôn nhân được thiết lập thế nào? 79
II. Sự đồng ý hôn nhân 82
III. Biết biệt phân 83
IV. Điên khùng 85
V. Không biết 86
VI. Những mục đích của hôn nhân 87
Ý kiến của một số tác giả 88
VII. Sở hữu quyền và dùng quyền 90
của hôn nhân 92
IX. Lấy lầm người 93
*Lường gạt 96
*Lầm lẫn về bản chất của hôn nhân 97
*Hôn nhân giả vờ 98
a-Giả vờ hoàn toàn 98
b-Giả vờ một phần 99
c-Ưng thuận có điều kiện 100
X. Dùng sức mạnh hay quá sợ 102
I. Khái niệm và phân chia 106
II. Trước một bất tiện lớn có cho phép người ta giữ ngăn trở? 107
III. Khi có nghi ngờ về ngăn trở 108
I. Ngăn trở về tuổi 109
II. Ngăn trở bất lực 110
1. Bất lực trước và vĩnh viễn 110
2. Son sẻ 111
III. Ngăn trở đã có gia đình 112
IV. Ngăn trở khác đạo 113
V. Ngăn trở chức thánh 114
VI. Ngăn trở có lời khấn trọn công khai 115
VII. Ngăn trở bắt cóc 116
VIII. Ngăn trở tội ác 116
IX. Ngăn trở huyết tộc 117
X. Ngăn trở họ kết bạn hay hôn thuộc 120
XI. Ngăn trở về liêm sỉ hay công hạnh 121
XII. Ngăn trở con nuôi hay dưỡng hệ 121
I. Khái niệm chung 122
II. Quyền miễn chuẩn của ĐGH Roma 123
*Những trường hợp thông thường 124
*Trong nguy tử 125
*Trong khẩn thiết 126
*Trường hợp đặc biệt 126
*Thực hành mục vụ 126
IV. Quyền miễn chuẩn của cha xứ 127
V. Quyền miễn chuẩn của cha giải tội 128
VI. Quyền của linh mục chứng hôn theo Gl.1116,2 128
VII. Mấy điểm liên quan tới miễn chuẩn 129
1. Chuẩn bị xa 131
2. Chuẩn bị gần 131
3. Chuẩn bị ngay 132
4. Bổn phận của các Mục tử 133
I. Đính hôn 133
II. Có bó buộc phải tỏ ra cho nhau những khuyết điểm kín 135
III. Nhà nước có được ghi danh và xét hỏi vợ chồng trước khi cử hành hôn phối? 135
IV. Có buộc phải có sự cam kết trước hôn nhân? 136
V. Một số việc khác phải làm trước khi cưới 138
VI. Sự ưng thuận của cha mẹ 139
VII. Xưng tội trước khi cử hành hôn phối 140
Cử hành Bí tích 141
I. Ai là người bị ràng buộc bởi hình thức nói chung? 142
...