Hy lễ của Tân ước
Tác giả: J. Crimal, SM
Ký hiệu tác giả: CR-J
Dịch giả: Văn Anh
DDC: 232.14 - Lễ tế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001972
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 361
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tiền dẫn 3
Đoạn một: Tính cách phổ quát của việc tế lễ 5
Đoạn hai: Về tư tưởng thay thế 10
Đoạn ba: Về tư tưởng giao ước 18
Đoạn bốn: Việc thông công 23
Đoạn năm: Người thừa tác của việc tế lễ 33
Đoạn sáu: Thánh giá với bàn thờ đời xưa 45
Đoạn bảy: Con Chiên đã được hiến tế từ khi tạo thành vũ trụ 58
Đoạn một: Con là con Ta - con là thầy cả 67
Đoạn hai: Thầy cả là Kitô khác 79
Đoạn ba: Mẹ Chúa Kitô 101
Đoạn bốn: Này con xin đến 124
Đoạn năm: Thầy cả là của lễ tình yêu 133
Đoạn sáu: Gần bên thánh giá 156
Đoạn một: Thực thể của sự toàn mãn này 177
Đoạn hai: Phương diện thời gian của sự hoàn mãn thiên quốc 182
Đoạn ba: Phương diện đời đời của việc hoàn mãn thiấn quốc 191
Tiếp diễn Phép thánh thể 215
Đoạn hai: Hy lễ của Hội thánh 225
Đoạn ba: Hãy nhận biết điều các con đang cử hành 237
Đoạn bốn: Việc rước lễ thánh hóa 250
Đoạn năm: Sự rước lễ tế hiến 275
Đoạn sáu: Giáo huấn về Bí tích Thánh Thể 290
Đoạn bảy: Và chúng con đã tin 322
Đoạn tám: Lạy Cha - trong tay Cha 341