Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền 1948
Phụ đề: Mục tiêu chung của nhân loại
Tác giả: Gudmundur Alfredsson, Asbjorn Eide
Ký hiệu tác giả: AL-G
Dịch giả: Nguyễn Hồng Trang
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001951
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 839
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu chung  9
Nguồn gốc của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền  21
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: quá trình soạn thảo bắt đầu như thé nào  41
Lời nói đầu của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyển   44
Điều 1 59
Điều 2   95
Điều 3  109
Điều 4  123
Điều 5  140
Điều6  165
Điều 7  171
Phụ lục 1 185
Phụ lục 2 190
Điều 8 208
Điều 9 229
Điều 10 243
Điều 11 259
Điều 12  270
Điều 13  285
Điều14  300
Điều15  317
Điều 16  344
Điều 17  375
Điều 18  395
Điều 20. 433
Điều 21   447
Điêu 22  469
Điều 23  506
Điều  24  529
Điéu 25   541
Điều 26  571
Điều 27  596
Điều 28   620
Điều 29 và 30  656
Quyền khiếu nại: Nghị quyết 217B của Đại hội đổng  678
Việc không quy định quyền của người thiểu sỗ trong Nghị quyết 217C (III)  725
Phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyển: Nghị quyết 217D (III) 749 749
Quyền con người trên mạng điện tử: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các nguồn thông tin điện tử. 768
Danh mục các từ viết tắt    773
Danh mục tài liệu tham khảo  774
Danh sách các tác giả  803
Danh mục viết tắt att 806
Phụ lực: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyển, 1948  808
Universal Dedaration of Human Rights  816
Các thành viên ủy ban soạn thảo tuyên ngôn 823
Thời gian tổ chức các cuộc họp  829
Chi tiết các cuộc họp và tài liệu liên quan  830