Hướng đến đại hội dân Chúa năm thánh 2010
Tác giả: Ủy Ban Giáo Dân
Ký hiệu tác giả: UYB
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Viết tắt 4
CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI VIỆT NĂM 50 NĂM QUA 5
Dẫn nhập 5
I. Nhìn lại 10
1. Thời kỳ phân chia hai miền Nam Bắc (1954-1975) 10
a. Giáo hội tại miền Bắc 11
b. Giáo hội tại miền Nam 14
2. Thời kỳ thống nhất đất nước (1975-1986) 17
3. Thời kỳ từ "đổi mới" đến nay (1986 đến ngày nay) 24
II. Nhận định 27
1. Kiên cường trong khó khăn thử thách 29
2. Để kiện toàn trật tự trần thế với tinh thần Phúc âm 32
3. Đào tạo, huấn luyện giáo dân 34
III. Đề xuất 36
1. Đổi mới nhận thức 36
2. Củng cố các uỷ ban giáo dân 40
3. Chính thức tái lập các hội đoàn Công giáo tiến hành 41
Kết 42
CHƯƠNG II: TRÊN NHỮNG CỘT TRỤ CỦA SỨ VỤ GIÁO DÂN 45
Phần I 45
Phần II 50
CHƯƠNG III: VỀ GIÁO HỘI VÀ GIÁO DÂN 58
Bài 1: Giáo hội Công giáo Rôma và giáo dân Việt Nam 58
Bài 2: Rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh 78
Bài 3: Một cách loan báo Tin mừng 87
Bài 4: Ơn gọi và sứ vụ của Ki tô hữu giáo dân 92
Bài 5: Một cái nhìn về đào tạo nhà truyền giáo giáo dân tại Việt Nam 98
Bài 6: Một cái nhìn về các chứng nhân đức tin can đảm tại Việt Nam 101
Bài 7: Aggiornamento tại Á Châu 107
Bài 8: Loan báo Tin mừng sứ vụ của người tín hữu 110
Bài 9: Nhìn chung về đường hướng mục vụ 119
Bài 10: Hợp tác trong sứ vụ 122
Phụ trương 128
Bản tường trình