Nghiệp và kết quả
Tác giả: Thích Chân Quang
Ký hiệu tác giả: TH-Q
DDC: 294.307 - Giáo dục và nghiên cứu các đề tài Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016472
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 3
Chương 1: Khái niệm về nghiệp báo 7
Chương 2: Không gian vật lý 21
Chương 3: Không gian tâm linh 33
Chương 4: Bản thể tuyệt đối 58
Chương 5: Luân hồi 76
Chương 6: Nghiệp và kết quả 108
1. Định và bất định 108
2. Thiện và ác 113
3. Giết hại 116
4. Phước và đức 122
5. Thời gian từ nghiệp đến quả 125
6. Người và thú 128
7. Nghiệp chung và nghiệp riêng 133
8. Giúp đỡ 140
9. Giao thông 149
10. Diện mạo 154
11. Tài năng 161
12. Sức khoẻ 169
13. Địa vị 178
14. Nhân cách 183
15. Giới tính 198
16. Nghề nghiệp 203
17. Tình cảm 210
18. Sinh thái 222
Chương 7: Nghiệp và kết quả xuất thế gian 230
1. Ý nghĩa của giải thoát 230
2. Công đức quá khứ 237
3. Tâm nguyện cho vị lai 246
4. Đức hạnh trong hiện tại 249
5. Tu tập thiền định 255
6. Ý nghĩa tích cực của giải thoát 266
7. Tu sĩ 269
Chương 8: Chuyển nghiệp 273
Chương 9: Nghiệp và sự liên hệ với vạn tượng 287
Chương 10: Công đức 293