Xuất hành
Phụ đề: Đức Chúa sẽ vượt qua (Xh 12,23)
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 222.2 - Xuất hành
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5
Từ khóa: Xuất hành, Ai cập, Ký kết, Giao ước, Xi-nai, Mô-sê, Mười dấu lạ

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015728
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015729
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015730
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015731
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015732
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 13
PHẦN I: RA KHỎI AI - CẬP Xh 1,1 - 15,21  
  Dân Chúa lầm than tại Ai-cập Xh 1,1-22 25
•  Mô-sê chào đời Xh 2,1-2b 29
  Chuẩn bị giải thoát dân Xh 3,1-22 37
  Chúa huấn luyện Mô-sê Xh 4,1-17 47
•  Mô-sê trở lại Ai-cập Xh 4,18-31 57
•  Mô-sê đối diện với Pha-ra-ô Xh 5,1-23 67
  Chúa củng cố tinh thần Mô-sê Xh 6,1-27 73
  Chúa tiếp tục huấn luyện Mô-sê Xh 6,28 - 7,13 79
•  Dấu lạ nước biến thành máu & ếch nhái Xh 714 - 8,11 89
•  Dấu lạ muồi & ruồi nhặng Xh 8,12-28 99
•  Dấu lạ dịch, ung nhọt & mưa đá Xh 9,1-35 105
•  Dấu lạ châu chấu & tối tăm Xh 10,1-29 111
  Báo trước dấu lạ thứ mười Xh 11,1 -12,28 119
  Dấu lạ thứ mười Xh 12,29-b1 127
  Con đầu lòng & Lễ bánh không men Xh 13,1-22 133
  Vượt qua Biển Đỏ Xh 14,1-31 141
  Bài ca Vượt Qua Xh 15,1-21 149
PHẦN II: TỪ BIỂN SẬY TỚI XI-NAI XH 15,22 -18,27  
  Đi trong sa mạc Xh 1b,22-1b,3b 161
  Nước từ tảng đá phun ra Xh 17,1-16 167
  Gặp ông Gít-rô & đặt các thẩm phán Xh 18,1-27 173
PHẦN III: QUANH NÚI XI-NAI & GIAO ƯỚC XH 19 - 40  
A. KÝ KẾT GIAO ƯỚC XI-NAI Xh 19 - 24 181
  Trên núi Xi-nai Xh 19,1-2b 183
  Mười điều răn Xh 20,1-21 191
  Luật về bàn thờ & người nô lệ Xh 20,22 - 21,37 199
  Luật công bằng & Đạo đức tôn giáo Xh 22,1-30 205
  Công lý & cách cư xử với kẻ thù Xh 23,1-19 211
  Chỉ thị về đất hứa Xh 23,20-33 217
  Ký kết giao ước Xh 24,1-18 223
B. DỰ ÁN XÂY NƠI THÁNH Xh 25 - 31 231
  Chỉ thị về vật liệu của Lều Tạm Xh 25,1-40  233
  Lều Tạm, Khung Lều & Bức Trướng Xh 25,1-37 241
  Bàn thờ, Khuôn viên & Dầu thắp đèn Xh 271-21 247
  Phẩm phục hàng tư tế Xh 28,1-43 253
  Tấn phong tư tế Xh 29,1-4b 259
  Hương án & Một số điều liên quan Xh 30,1-38 265
  Thợ dựng nơi thánh Xh 31,1-18 271
C. PHÁ VỠ & LẬP LẠI GIAO ƯỚC Xh 32 - 34  277
  Con bò vàng & Mô-sê chuyển cầu Xh 32,1-36 279
  Ngõ mở hy vọng xuất hiện Xh 33,1-23 289
  Tái lập giao ước Xh 34,1-35 297
D. XÂY DỰNG NƠI THÁNH Xh 3b - 40 305
  Chuẩn bị xây dựng nơi thánh Xh 35,1 - 36,7 307
  Tiến hành xây dựng nơi thánh Xh 36,8 - 39,43  313
  Dựng & thánh hiến Lều Tạm Xh 40,1-38  319
LỜI KẾT 325
SÁCH THAM KHẢO 331