Religious Life and Priesthood
Phụ đề: Perfectae Caritatis, Optatam Totius, Presbyterorum Ordinis
Tác giả: Maryanne Confoy
Ký hiệu Tác giả: CO-M
DDC: 262.14 - Hàng Giáo sĩ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010608
Nhà Xuất bản: Penguin Books
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 347
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Contents  
Acknowledgments VII
Abbreviations IX
Preface XI
Background to the Three Documents XIX
Section I  
 On the Ministry and Life of Priests   
Presbyterorum Ordinis  
Part I: The Document 3
Part II: Major Points 27
Part III: Implementation 49
Part IV: The State of the Question 68
Section II   
On the Training of Priests   
Optatam Totius  
Part I: The Document 77
Part II: Major Points 104
Part III: Implementation 124
Part IV: The State of the Question 146
Section III  
On the Adaptation and Renewal of Religious Life   
Perfectae Caritatis  
Part I: The Document 177
Part II: Major Points 207
Part III: Implementation 224
Part IV: The State of the Question 255
Final Remarks 273
Notes 275
Part V: Further Reading 325
Index 339