Thư Phaolô
Phụ đề: Học hỏi thư Côrintô thứ nhất
Tác giả: Trần Hùng Lân, SJ
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 227.06 - Thần học của Thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010522
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010523
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập 5
Vài nét về Thánh Phaolô 8
Vài nét về thành Côrintô 13
Dn nhập thư Côrintô 16
Dàn bài đại cương 18
Bài 1. Phần mở đầu (1:1-9) 20
Bài 2. Chia rẽ trong cộng đoàn (1:10-17) 24
Bài 3. Sự điên rồ của thập giá (1:18-2:5) 29
Bài 4. Sự khôn ngoan cho những người trưởng thành (2:6-3:4) 38
Bài 5. Tất cả thuộc về Thiên Chúa (3:5-23) 44
Bài 6. Đương đầu với những thành phần tự hào vênh vang (4:1-21) 50
Bài 7. Trường hợp loạn luân (5:1-13) 57
Bài 8. Kiện tụng nơi tòa đời (6:1-11) 63
Bài 9. Vinh danh Chúa trong cộng đồng - Tội tà dâm (6:12-20) 67
Bài 10. Các bậc sống (7:1-40) 73
Bài 11. Thịt cúng (8:1-11:1) 85
11a. Vai trò của sự hiểu biết (8:1-13) 85
11b. Gương tông đồ (9:1-27) 90
11c. Cảnh giác về việc thờ ngẫu tượng 97
Bài 12. Phụng vụ trong cộng đồng (11:2-14:40) 106
12a. Mái tóc và phái tính (11:2-16) 107
12b. Chia rẽ trong bữa tiệc thánh (11:17-34) 114
12c. Đặc sủng thần khí (12:1-30) 120
12d. Bài ca Đức mến (12:31-13:13) 128
12e. Các đặc sủng trong cộng đoàn (14:1-40) 134
Bài 13. Sự phục sinh của thể xác (15:1-58) 144
13a. Sự phục sinh thân xác là chủ yếucủa Tin mừng (15:1-34) 144
13b. Sự biến hóa của thân xác (15:35-58). 153
Bài 14. Các chuyện còn lại và lời chào (16:1-24) 159
Phụ lục 164