Ý thức luận
Phụ đề: Khảo luận về các dữ liệu trực tiếp của ý thức
Tác giả: Henri Bergson
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Lm. Cao Văn Luận
DDC: 143 - Học thuyết Bergson và học thuyết trực giác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015083
Nhà xuất bản: Đại Học Huế
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015137
Nhà xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015138
Nhà xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản XII
Lời giới thiệu XI
Lời tựa của dịch giả bản dịch tiếng Anh XVII
Lời tựa 1
Chương I: Tính cường độ của các trạng thái tâm lí 5
Chương II: Tính cách đa tạp của các trạng thái tâm thức ý niệm về dòng tồn tục 81
Chương III: Tổ chức của các trạng thái ý thức tự do 151
Kết luận 239
Index 261