Các nguyên lý của triết học pháp quyền
Tác giả: G.W.F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 340.1 - Triết lý và lý thuyết của luật pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000132
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 914
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006842
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 914
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006843
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 914
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các chữ viết tắt 11
QUYỀN TỰ NHIÊN - LÝ TÍNH ĐẾN PHÁP QUYỀN TỰ NHIÊN - TƯ BIÊN 19
LỜI TỰA 59
Dẫn nhập : Khái niệm về Pháp quyền, Triết học pháp quyền, Ý chí và tự do 111
Phân chia nội dung của Triết học pháp quyền 182
Chú giải dẫn nhập 188
PHẦN MỘT: PHÁP QUYỀN TRỪU TƯỢNG 211
Chú giải dẫn nhập 224
Chương I: Sở Hữu 235
A: Chiếm Hữu 255
B. Sử dụng vật 263
C. Xuất nhượng sở hữu 274
Bước chuyển từ sở hữu sang hợp đồng 285
Chương II: Hợp Đồng 287
Chú giải dẫn nhập 305
Chương III:Sự Phi PHáp 315
A. Sự phi pháp ngay tình 318
B.Sự lừa đảo 320
C. Sự cưỡng bách và tội ác 323
Bước chuyển của pháp quyền sang luân lý 344
Chú giải dẫn nhập 347
PHẦN HAI : LUÂN LÝ 357
Luân lý 359
Chương I: Chủ ý và trách nhiệm 371
Chương II: Ý định và sự An lạc 379
Chương III: Cải thiện và lương tâm 379
Bước chuyển từ luân lý sang đạo đức 446
Chú giải dẫn nhập 450
PHẦN BA: ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC 467
Chú giải dẫn nhập 487
Chương I: gia đình 495
A. Hôn nhân 497
B. Nguồn lực của gia đình 511
C. Việc giáo dục con cái và sự giải thể của gia đình 514
Bước chuyển từ gia đình sang xã hội dân sự 527
Chú giải dẫn nhập 529
Chương II: Xã hội dân sự 543
A. Hệ thống những nhu cầu 554
a. Loại hình nhu cầu và việc thỏa mãn chúng 556
b. Loại hình của lao động 562
c. Nguồn lực 565
B. Việc quản trị và thực thi công lý 577
a. Pháp quyền như là pháp luật 578
b. Sự tồn tại hiện có (Dasein) của pháp luật 588
c. Tòa án 596
C. Cảnh Sát Và Hiệp Hội 610
a. Cảnh sát 611
b. Hiệp hội 630
chú giải dẫn nhập 638
Chương III: Nhà nước 673
A. Luật Hiến pháp 686
I. Hiến pháp nội bộ 722
a. Quyền lục của quốc vương 736
b. Quyền hành pháp 762
c. Quyền lập pháp 773
II. Chủ quyền đối ngoại 810
B. Công pháp quốc tế 822
C. Lịch sử thế giới 831
Chú giải dẫn nhập 848
Bảng chỉ mục tiêu riêng 879
Bảng chỉ mục thuật ngữ 889
Thư mục chọn lọc 900