Scripture: Dei Verbum
Tác giả: Ronald D. Witherup, PSS
Ký hiệu tác giả: WI-R
DDC: 231.74 - Mặc khải
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010628
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Acknowledgments IX
Abbreviations XI
Preface XIII
Dogmatic Constitution on Divine Revelation   
Dei Verbum  
Part I: The Document 1
Part II: Major Points 32
Part III: Implementation 59
Part IV: The State of the Questions 87
Notes 133
Part V: Further Reading 143
Scripture Citations 155
Index 157