Nhân học chính trị
Tác giả: Georges Banlandier
Ký hiệu tác giả: BA-G
Dịch giả: Vũ Thắng
DDC: 323 - Quyền công dân và quyền chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010565
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 426
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Chương 1: Kiến tạo nhân học chính trị  
1.  Ý nghĩa của nhân học chính trị 14
2.  Xây dựng nhân học chính trị 21
3.  Các phương pháp và  
xu hướng của nhân học chính trị 35
Chương 2: Lĩnh vực chính trị  
1.  Các nhà tối đa luận và các nhà tối thiểu luận 55
2.  Đối chiếu các phương pháp 60
3.  Quyền lực chính trị và sự cần thiết 80
4.  Các quan hệ và các hình thức chính trị 95
Chương 3: Quan hệ thân tộc và quyền lực  
1.  Quan hệ thân tộc và dòng họ 116
2.  Năng động dòng họ 128
3.  Các khía cạnh của “quyền lực phân nhánh" 161
Chuơng 4: Phân tầng xã hội và quyền lực  
1.  Trật tự và phụ thuộc 173
2.  Các hình thức của phân tầng xã hội và quyền lực chính trị 192 
3.  “Chế độ phong kiến” và quan hệ phụ thuộc 207
Chương 5: Tôn giáo và quyền lực  
1.  Nền tảng thiêng của quyền lực 219
2.  Chiến lược cái thiêng và chiến lược quyền lực  254
Chương 6: Những khía cạnh của Nhà nước truyền thống  
1.  Đặt câu hỏi về khái niệm Nhà nước 272
2.  Những bất định trong nhân học chính trị 284
3.  Các giả thuyết về nguồn gốc của Nhà nước 326
Chương 7: Truyền thống và hiện đại  
1.  Các tác nhân và khía cạnh của biến đổi chính trị  
2.  Sự năng động của chủ nghĩa truyền thống và của tính hiện đại  
Kết luận: Những triển vọng của nhân học chính trị 399
Thư mục bổ sung 421