Chủ nghĩa Mác-xít dưới nhãn quan triết học
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 146.3 - Chủ nghĩa duy vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010333
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 274
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Dần nhập 10
Chương I: Thân thế và sự nghiệp  
1.  Thoát ly khỏi các ảo tưởng 17
1.1. Thoát ly khỏi ảo tưởng tôn giáo 17
1.2. Thoát ly khỏi ảo tưởng triết học  
1.3. Thoát ly khỏi ảo tưởng chính trị 18
2. Nghiên cứu kinh tế - chính trị 23
3. Khám phá phương pháp lịch sử 24
4. Cuộc lưu đày ở Luân Đôn 26
5. Những năm cuối đời 30
6. Ý nghĩa cuộc đời Mác 31
Chương II:  Hệ thống tư tưởng của Mác  
1. Mác phê bình các phóng thể 34
1.1. Mác phê bình phóng thể tôn giáo 40
1.2. Mác phê bình phóng thể triết họ 54
1.4. Mác phê bình phóng thể chính trị 66
1.5. Mác phê bình phóng thể kinh tế 132
2. Ý nghĩa nhân bản của các sự kiện kinh tế 103
3. Phê luận về phê bình phóng thể kinh tể của Mác 132
Chưong III:  Biện chứng luận về thực tại  
1. Biện chửng luận và duy vật thuyết của Mác 134
1.1. Duy vật thuyết của Mác 137
1.2. Duy nhiên thuyết của Mác 138
1.3. Tương quan giữa người và thiên nhiên: Duy vật biện chứng  
2.  Biện chứng luận về nhu cầu 141
2.1. Nhu cầu và khách thể làm thỏa mãn 141
2.2. Nhu cầu và xã hội 142
2.3. Nhu cầu có thể làm phát sinh một phóng thế 142  
3. Kết điểm của biện chứng nhu cầu 143
4. Biện chứng luận về khách thể hóa 144
4.1. Khách thể hóa con người 144
4.2. Khách thể hóa và xã hội 144
4.3. Sự khách thể hóa có thể làm phát sinh một thứ phóng thể 145
5.  Kết điểm của biện chứng về khách thể hóa 146
6.  Biện chúng luận về lao động 147
6.1. Lao công, trung gian cho mối tương quan 147
6.2. Lao công nhân bản và hoạt động bản năng.. 148
6.3. Phân tích lao công 150
6.4. Lao công, nền tảng của xã hội 153
6.5. Lao công có thể làm phát sinh một thứ phóng thể 154
6.6. Lao công hoàn thành trung gian cho xã hội 156
7. Tương quan giữa người với người-xã hội 157
7.1. Gia đinh là một xã hội tự nhiên 159
7.2. Những xã hội nhân tạo 161
8. Kết điểm về duy vật biện chứng 162
9. Duy vật lịch sử 163
9.1. Mối tương quan giữa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng 163
9.2. Phê bình những học thuyết “duy tâm” về lịch sử 164
9.3. Học thuyết duy tâm về lịch sử và 166
phóng thể xã hội  
9.4. Liên hệ biện chứng giữa những lực lượng  
sản xuất và những tương quan xã hội 171
9.5.  Liên hệ biện chứng giữa những hạ tầng và những thượng tầng  
9.6.  Kết luận về duy vật lịch sử 174
Chương IV: Cuộc phát triến của lịch sử theo Mác  
1. Tiến trình phát triển của lịch sử 175
2. Toàn thể dòng lịch sử là một cuộc diu tranh giai cấp  176
2.1. Các giai cấp thống trị liên tiếp thay đổi 177
2.2. Tóm lược quá trình duy vật lịch sử 178
3. Quá trình dòng lịch sử theo duy vật lịch sử 179
4. Tiêu hủy các phóng thể và thiết lập chế độ cộng sản  
5. Tiêu hủy các phóng thể và thiết lập một thế giới mới 183
6.  Bình luận về một vài điểm trong hệ thống Mác 183
6.1.  Yếu tố ngoại kinh tế 184
6.2.  Biện chứng vẫn có thể làm phát sinh phóng thể 184
7.  Tiêu hủy phóng thể kinh tế và thiết lập một núi 185
kinh tể cộng sản  
8.  Cuộc suy giảm tất yếu của nền kinh tế tư bản 185
9.  Những định luật về cuộc suy giảm tiệm tiến  
của chế độ tư bản 186
9.1. Tiến bộ kỹ thuật có thể gia tăng tạm thời  
lợi tức của một xí nghiệp riêng biệt  
9.2. Tiến bộ kỹ thuật giảm chế lợi xuất của tập họp các xí nghiệp tư bản 186
9.3. Luật vô sản hóa lũy tiến 188
10.  Kết luận 190
11.   Những cuộc khủng hoảng định kỳ 190
Chương V:  Cuộc cách mạng vô sản  
1. Khái niệm về cách mạng nói chung 192
2. Những cuộc cách mạng trong quá khứ 193
3. Cách mạng vô sản thời tương lai 194
3.1.  Giới vô sản, giai cấp phố biến 194
3.2.  Thực hiện một cuộc cách mạng phổ biến 194
3.3.  Sự nhận thức của giai cấp vô sản 196
4.  Từ chế độ độc tài vô sản đến xã hội kinh tế  
của thời tương lai 198
4.1. Chế độ dộc tài vô sản 198
4.2. Những biện pháp cách mạng 199
4.3. Xã hội kinh tế của thời tương lai 200
5. Bác luận lý thuyết của Mác về sự hủy diệt phóng thể kinh tế 204
6. Tiêu hủy phóng thể xã hội và thành lập xã hội cộng sản 205
6.1. Hòa giải mọi đối lập trong xã hội cộng sản.  205
6.2. Hòa giải một cách dứt khoát sự đối lập  
giữa con người và thiên nhiên 207
6.3. Hoàn thành biện chứng luận nhu cầu 208
6.4. Hòa giải một cách dứt khoát sự đối lập  
giữa người với người 209
6.5. Kết luận: Học thuyết Mác về tiêu hủy phóng thể xã hội 210
Chương VI: Tiêu hủy phóng thế chính trị: Quốc gia biến mất  
1. Tương quan giữa việc tiêu hủy phóng thể  
chính trị và việc tiêu hủy phóng thể xã hội 212
2.  Từ chế dộ độc tài vô sản đến giai đoạn loại bỏ  
2.1.  Chế độ độc tài vô sản tạm thời 213
2.2.  Quốc gia hết lý do tồn tại 214
3.  Bác luận học thuyết Mác về sự tiêu hủy phóng thể chính trị 214
4. Tiêu hủy phóng thể tôn giáo: Con người sáng tạo con người 215
4.1. Nhờ lao động con người tự sáng tạo chính mình 216
4.2. Cuộc cách mạng cộng sản làm phát sinh con người xã hội 217
5.  Vô thần chủ nghĩa của Mác 218
5.1.  Vô thần lý thuyết 218
5.2.  Vô thần thực tiễn 220
6. Kết luận về sự tiêu hủy các phóng thể 222
7.  Bác luận 222
7.1. Thiếu tính cách khoa học 222
7.2.  Tương quan giữa vô thần lý thuyết và vô thần thực tiễn 224
7.3.   Một hữu thể không khách quan không hiện hữu thực 225
8.  Xã hội cộng sản và sự kết thúc lịch sử 225
8.1.  Đặt vấn đề 225
8.2.  Lập trường của Mác 226
8.3.  Bác luận 226
Chương VII:  Bình luận tư tưởng của Mác  
1. Chủ nghĩa Mác-xít và tư tưởng của Mác  228
2. Chủ nghĩa Mác-xít gây ra nhũng phóng thể mới 231
3. Chủ nghĩa Mác-xít và Đạo Công Giáo 233
3.1.  Thông điệp “Divini Redemptoris” 234
3.2. Sắc lệnh của bộ Thánh Vụ 236
4.  Luận đề của Mác và tín điều Công Giáo 237
Chưong VIII:  Bình luận hệ thống tư tưởng Mác theo phương diện triết học  
1.  Không thể tiêu hủy hẳn các phóng thể trong viễn cảnh hệ thống Mác 239
1.1.  Giai cấp vô sản không thể thực hiện một cách dứt khoát dược 240
1.2.  Người ta không thể tiêu hủy mọi phóng thể trên nền tảng kinh tế 242
2.  Duy nhiên thuyết cản trở việc tiêu hủy hắn các phóng thể 244
3.  Không thể tiêu hủy mọi phóng thể trong những  
giới hạn của những kinh nghiệm tự nhiên 246
Chương IX:  Phác họa một nền thần học biện chứng  
1. Thiên Chúa Ba Ngôi 247
2. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa 248
3. Tội ác 248
4. Nhiệm cục cứu độ 249
5. Giáo Hội 249
6. Lịch sử 250
Chương X  
Tóm lược “Các luận đề về Feuerbach” 251
Lời nhận định sau cùng 260
Phụ trương  
Một số lược đồ 262